از ۲۷ وزير در کابينهٔ جديد آفريقاى جنوبي، ۱۸ وزير از کنگره ملى آفريقا، ۶ وزير از حزب ملى و ۳ وزير از حزب آزادى اينکاتا مى‌باشند.

اولين انتخابات غيرنژادى در آفريقاى جنوبى پس از سه قرن حاکميت سفيدپوستان در اين کشور با مشارکت گستردهٔ همهٔ اقشار مردم، درحضور هزاران ناظر بين‌المللى و در جوى آزاد و عادلانه در تاريخ ۲۶-۲۹ آوريل ۱۹۹۴ برگزار گرديد.


در اين انتخابات کنگرهٔ ملى آفريقا با بيش از ۶۲ درصد آراء رتبهٔ نخست، حزب ملى با بيش از بيست درصد آراء رتبهٔ دوم و حزب آزادى اينکاتا با بيش از ده درصد رتبهٔ سوم را کسب نموده و مطابق با قانون اساسى موقت و جديد اين کشور بترتيب ۲۵۲، ۸۲ و ۴۳ نماينده به مجلس ملى اعزام داشته و برطبق همين قانون رئيس جمهور و معاون اول وى آقايان نلسون ماندلا و تابوامبکى از کنگرهٔ ملى آفريقا و معاون دوم رئيس جمهور آقاى دکلرک از حزب ملى برگزيده شدند. ضمناً ساير احزاب کوچکتر نيز نمايندگانى را به مجلس گسيل داشتند که به شرح زير مى‌باشد:


- حزب سفيدپوست راستگراى جبههٔ آزادى ۹ نماينده


- حزب دمکراتيک ۷ نماينده


- کنگره پان آفريقايى ۵ نماينده


- حزب دمکراتيک مسيحيان آفريقا ۲ نمايندهوزاتخانه‌هاى که در دست کنگرهٔ ملى آفريقا مى‌باشند عبارتند:


۱. دادگسترى ۲.دفاع ۳. ايمنى و امنيت ۴.آموزش ۵. صنعت و تجارت ۶. امور خارجه ۷. کار ۸. پست و مخابرات و ارتباطات ۹. بهداشت ۱۰. حمل و نقل ۱۱. امور زمين ۱۲. مؤسسات اقصادى عمومى ۱۳. خدمات ادارى و عمومى ۱۴. مسکن ۱۵. امور عام‌االمنفعه ۱۶. ورزش و تفريحات سالم ۱۷. وزير مشاور ۱۸. آب و جنگلداري.


وزارتخانه‌هاى تحت کنترل حزب ملى عبارتند از:


۱. امور استان‌ها و توسعهٔ قانون اساسى ۲. دارائى ۳. کشاورزى ۴. معدن و انرژى ۵. توريسم و محيط زيست ۶. رفاه و توسعهٔ جمعيتي.


وزارتخانه‌هاى تحت کنترل حزب آزادى اينکاتا عبارتند از:


۱. کشور ۲. امور زندان‌ها ۳. فرهنگ، علم و تکنولوژي.