سال ۱۹۸۹

۱۵ نفر از جمله آقاى والترسيسلو از زندان آزاد شدند.

سال ۱۹۹۰

- در دوم فوريه کنگره ملى آفريقا (ANC)، کنگره پان آفريقايى (PAC) وحزب کمونيست آفريقاى جنوبى اجازه يافتند تا فعاليت‌هاى خود را که براى ساليان متمادى ممنوع شده بود از سرگيرند.


- در يازده فوريه آقاى ماندلادر سن ۷۱ سالگى پس از ۲۷ سال از زندان آزاد شد.


- در دوم مه دولت سفيد پوست آفريقاى جنوبى به‌طور رسمى با ANC پيرامون فرآيند دمکراسى وارد مذاکره شد.


- در ششم آگوست کنگره ملى آفريقا بدنبال موافقت دولت سفيدپوست جهت آزاد کردن زندانيان سياسى و عفو عمومى افراد در تبعيد، مبارزات مسلحانه خويش عليه دولت اين کشور را به حال تعليق درآورد.


- در ۳۱ آگوست حزب ملى دکلرک اعلام کرد که احراز مقامات عالى براى کليه نژادها آزاد است.


- در آگوست و سپتامبر طرفداران ANC و حزب آزادى اينکاتا در نزديکى ژوهانسبورگ با يکديگر درگير شدند. در نتيجه اين درگيرى‌ها ۸۰۰ نفر کشته شدند.


- در ۱۸ دسامبر دکلرک کليه تبيعديان سياسى را عفو نمود.

سال ۱۹۹۱

- در پنجم ژوئن کليه قوانين مربوط به زمين که در نتيجه آن ۸۷ درصد از زمين‌ها به سفيدپوستان تعلق گرفته بود، لغو گرديد.


- در ۱۷ ژوئن قانون ثبت نژادهاى مختلف لغو گرديد.


- در ۳۰ ژوئن دولت اعلام کرد که آپارتايد مرده است.


- در کنفرانس ملى که از تاريخ دوم تا هفتم ژوئيه در آفريقاى جنوبى برگزار شد، آقاى ماندلا بجاى اوليورتامبو رياست ANC را به عهده گرفت. وى بطور رسمى از فرآيند مذاکرات جانبدارى کرد.


- در ۱۴ سپتامبر دولت سفيدپوست، ANC و حزب آزادى اينکاتا پيرامون شروع مذاکرات قانون اساسى به توافق رسيدند.


- در ۲۰ دسامبر کنوانسيون آفريقاى جنوبى دمکراتيک (CODSA) در ژوهانسبورگ گشايش يافت و مذاکراتى را پيرامون قانون اساسى جديد براى پايان بخشيدن به بيش از ۳۰۰ سال سلطه انحصارى سفيدپوستان آٰغاز نمود. اما حزب محافظه کار با ساير گروه‌هاى دست راستى و PAC با ساير گروه‌هاى چپ مذاکرات را تحريم کردند.

سال ۱۹۹۲

- در ۲۰ فوريه حزب ملى دکلرک تاريخ ۱۷ مارس اين سال را به عنوان روز برگزارى يک رفراندم بين سفيدپوستان براى ارزيابى مخالفان و موافقان اصلاحات رئيس جمهور اعلام نمود.


- در هشتم مارس بوتا رئيس جمهور قبلى آفريقاى جنوبى از سفيد پوستان خواست تا در رفراندم رأى منفى دهند. لکن آقاى ماندلا با حمايت از دکلرک را سفيدپوستان خواست تا در رفراندم رأى مثبت دهند.


- در ۱۷ مارس رفراندم برگزار شد و ۷/۶۸ درصد از سفيدپوستان به اصلاحات دکلرک رأى مثبت دادند.


- در ۱۷ ژوئن يک تقل عام در نزديکى ژوهانسبورگ صورت گرفت که در نتيجه آن ۴۰ نفر کشته شدند. در پى اين حادثه مذاکرات به حال تعليق درآمد.


- در ۲۶ نوامبر دکلرک با اعتقاد به سهيم شدن سياهان در قدرت، آوريل ۱۹۹۴ را به عنوان تاريخ اولين انتخابات غيرنژادى در کشور اعلام نمود.

سال ۱۹۹۳

- در اول آوريل گفتگوهاى قانون اساسى پس از يازده ماه وقفه مجدداً از سرگرفته شد.


- در دوم ژوئن شوراى مذاکرات ۲۷ آوريل ۱۹۹۴ را به عنوان تاريخ اولين انتخابات غيرنژادى اعلام نمود.


- در دوم ژولاى شوراى مذاکرات چند حزبى تاريخ فوق را مورد تصويب قرارداد اما حزب آزادى اينکاتا برهبرى غيررسمى احزاب محافظه کار به بهانه اينکه فدرالى کردن کشور بايستى در قانون اساسى توسط شوراى مذاکرات تضمين شود محل مذاکرات را ترک کردند.


- در ۷ سپتامبر شوراى مذاکرات با تشکيل شوراى اجرايى انتقالى موافقت کرد.


- در ۲۳ سپتامبر پارلمان آفريقاى جنوبى لايحه شوراى اجرايى انتقالى را تصويب نمود. بدين ترتيب با عملى شدن اين لايحه سياهان توانستند پس از ۳۰۰ سال سلطه انحصارى سفيدپوستان، در تصميم‌گيرى‌هاى دولت شرکت کنند.


- در ۲۴ سپتامبر آقاى نلسون ماندلا نطقى در کميته ضد آپارتايد سازمان ملل متحد از جامعه بين‌المللى خواست تا باقى‌مانده تحريم‌هاى تجارى عليه آفريقاى جنوبى را لغو کنند.


- در ۸ اکتبر سازمان ملل متحد کليه تحريم‌هاى اقتصادى (بجز تحريم‌هاى نفتى و تسليحاتي) عليه آفريقاى جنوبى را لغو کرد.


- در ۱۵ اکتبر آقايان ماندلا و دکلرک جايزه صلح نوبل را دريافت کردند.


- در ۱۷ نوامبرآقايان ماندلا و دکلرک هماره با احزاب مذاکره کننده، با قانون اساسى جديد آفريقاى جنوبى موافقت کردند.


- پيش‌نويس قانون مذکور در ۲۲ نوامبر ۱۹۹۳ مورد تصويب پارلمان آفريقاى جنوبى قرار گرفت.