چنانکه در قانون اساسى اين کشور آمده است سياست خارجى آفريقاى جنوبى براساس تعهد به صلح جهانى از طريق همکارى با ملل صلح دوست مى‌باشد. به منظور تحقق و پيگيرى چنين سياستي، آفريقاى جنوبى در حفظ ارتقاى سطح روابط با کليهٔ کشورها، به روابط متقابل و حاکميت يکديگر از جمله عدم مداخله در امور داخلى ديگران پايبند مى‌باشد. از سال ۱۹۷۴ عضويت آفريقاى جنوبى در سازمان ملل به لحاظ اتخاذ سياست تبعيض نژادى به حال تعليق درآمد و براساس قطعنامه‌‌هايى که سازمان ملل براى در انزوا قرار دادن اين رژيم جهت صرف نظر کردن از اين سياست صادر نمود تقريباً کليهٔ کشورها روابط خود در همهٔ زمينه‌ها با اين کشور قطع نمودند. اين فشارها، تحولات بين‌المللى و فشارهاى داخلى که گروه‌هاى مبارز بر اين رژيم وارد آوردند باعث شد تا دولت آفريقاى جنوبى براى کنار گذاشتن سياست آپارتايد دست به اصلاحاتى بزند.اين اصلاحات نهايتاً منجر به برگزارى اولين انتخابات غيرنژادى و محو آپارتايد در اين کشور گرديد و همين امر موجب شد تا آفريقاى جنوبى از انزوا خارج و بار ديگر به صحنه بين‌المللى باز گردد.