تبعيض اقتصادى و عدم عدالت و توزيع ثروت و منابع کشور يکى از آثار رژيم شوم رژيم آپارتايد بوده که براى حکومت جديد اين کشور به ارث گذاشته شده است. بعضى از آمار و ارقام مربوط به سال‌هاى ۹۴-۱۹۹۳ بخوبى گوياى اين واقعيت است. به عنوان نمونه سفيدپوستان که ۱۳ درصد از کل جمعيت اين کشور را تشکيل مى‌دهند، ۸۷ درصد از زمين و ۸۰ درصد از ثروت آنرا در تملک داشته و متوسط دستمزد ماهانه يک سياه‌پوست ۴۰۰ دلار در مقابل ۱۵۰۰ دلار براى يک سفيدپوست شاغل در همان کار با همان تخصص است.


هم‌اکنون ۴ ميليون نفر سياه‌پوست داراى تحصيلات دانشگاهى در مقابل ۱۲۵ هزار نفر سفيدپوست بى‌سواد و نيز ۲۴۰ هزار سياه‌پوست داراى تحصيلات دانشگاهى در مقابل ۱/۱ ميليون نفر سفيدپوست دانشگاهى وجود دارد. (Business Week, 2.May. 94, P.15) در بخش صنايع نيز از کماکان ۱۰۰ شرکت بزرگ آفريقاى‌جنوبى بيش از ۹۷ شرکت داراى مديران سفيدپوست هستند.


با توجه به اين شکاف عميق اجتماعى و اقتصادي، دولت ماندلا برنامه پنجساله‌اى را تحت عنوان برنامه بازسازى و توسعه (R.D.P) (Reconstruction and Development Programme - RDP) را ارائه کرده است. اهداف اصلى اين برنامه، احداث يک ميليون واحد مسکوني، برق رسانى به ۵/۲ ميليون واحد مسکوني، ايجاد ۵/۲ ميليون شغل جديد مى‌باشد. بسيارى از افراد اين برنامه را بلند پروازانه دانسته‌اند. مقامات کنگره ملى آفريقا، هزينه برنامه را ۱۱ ميليارد دلار تخمين زده‌اند، ليکن دى کلرک رهبر حزب ملى رقم ۱۶۵ ميليارد را تخمين زده است.


فعاليت‌هاى دولت ماندلا تأثير سريع و عميقى در بافت اقتصادى اين کشور داشته است. به‌طورى که طى اين مدت کوتاه تعداد شرکت‌هاى تحت کنترل سياه‌پوستان در سال ۱۹۹۶، به ۱۵ مورد به ارزش ۷/۱ دلار رسيده است.


بررسى بعضى از شاخص‌هاى اقتصادى آفريقاى‌جنوبى به ترسيم وضعيت کلى اقصادى اين کشور کمک مى‌نمايد. طبق آمار منتشره توسط بانک جهاني، توليد ناخالص داخلى واقعى (GDP) اين کشور در سال ۱۹۹۰، بالغ بر ۸۵،۸۰۷ ميليون دلار، در سال ۱۹۹۱، ۸۵،۶۶۵ ميليون دلار در سال ۱۹۹۲ ۸۳،۶۶۸ ميليون دلار و در سال ۱۹۹۳، بالغ بر ۸۴،۶۰۲ ميليون دلار بوده است. (در جدول صفحه بعد اين ارقام با ارقام مربوط به کل قاره آفريقا مقايسه گرديده است).


در هر حال، توليد ناخالص داخلى اين کشور طى سال ۱۹۹۴، بالغ بر ۹/۱۲۱ ميليارد دلار اعلام گرديده است.


در جدول توليد ناخالص داخلي آفريقاي جنوبى به تفکيک بخشهاى اقتصادى ۹۴-۱۹۹۵ (ميليون دلار، قيمتهاى ثابت ۱۹۹۰) وضعيت توليد ناخالص داخلى کشور آفريقاى‌جنوبى به تفکيک بخش‌هاى مختلف اقتصادى بين‌ سال‌هاى ۱۹۹۰ منعکس گرديده است. طبق آمار منعکس در جدول مزبور، در سال ۱۹۹۰ به ترتيب بخش‌هاى اقتصادى زير بزرگترين سهم در توليد ناخالص داخلى اين کشور داشته‌اند:


۱. صنايع ۲. تجارت عمده‌فروشى و خرده‌فروشى ۳. امور مالي، بيمه، املاک و خدمات تجارى ۴. فعاليت‌هاى عمومى دولت ۵. معادن ۶. حمل‌ و نقل، انباردارى و ارتباطات ۷. کشاورزي، بهره‌بردارى از جنگل و ماهيگيرى ۸. برق، آب و گاز ۹. ساختمان ۱۰. خدمات شهري، اجتماعى و شخصى.


ليکن در سال ۱۹۹۴ شاهد جابجائى در سهم بخش‌هاى اقتصادى در توليد ناخالص داخلى اين کشور هستيم. در اين سال بيشترين به ترتيب به بخش‌هاى ذيل تعلق داشت:


۱. صنايع ۲. امور مالي، بيمه، املاک و خدمات تجارى ۳. تجارت عمده‌فروشى و خرده‌فروشى ۴. فعاليت‌هاى عمومى دولت ۵. معادن ۶. حمل و نقل، انبارداري، ارتباطات ۷. کشاورزي، بهره‌بردارى از جنگل و ماهيگيرى ۸. برق، آب و گاز ۹. ساختمان ۱۰. خدمات شهري، اجتماعى و شخصى.


مقايسه آمار مربوط به دو سال ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴ نمايانگر اين موضوع است که بخش صنعت، بازيگر نقش اصلى در اقتصاد کشور آفريقاى‌جنوبى است. ليکن در سال ۱۹۹۴، فعاليت‌هاى مالى و بيمه جايگزين تجارت عمده‌فروشى و خرده‌فروشى در تصدى جايگاه دوم گرديد. از رتبه چهارم به بعد تغييرى در بخش‌هاى اصلى اقتصادى سهيم در توليد ناخالص داخلى بين سال‌هاى ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴ مشاهده نمى‌گردد.