در آفريقاى جنوبى شرايط براى کشاورزى در حد عالى نيست. اين کشور تقريباً خشک است و از بارندگى قابل اعتماد برخوردار نيست. بهمين دليل در بعضى از سال‌ها مقدار بارندگى بسيار کم است. براساس استانداردهاى بين‌المللى اين کشور داراى پتانسيل بالاى کشاورزى نمى‌باشد. از ۱۴ ميليون هکتار زمين مناسب براى کشاروزي، فقط ۳ ميليون هکتار آن داراى پتانسيل بالاى کشاورزى است. با توجه به موارد فوق کشاورزى آفريقاى جنوبى با کشورهاى همسايه قابل قياس نيست. توليدات کشاورزى آفريقاى جنوبى نسبت به ۲۰ سال پيش به دو برابر افزايش يافته است. به‌طورى که اکنون اين کشور به عنوان يکى از کشورهاى صادرکننده مواد غذايى درآمده است. مهمترين اقلام صادراتى عبارت‌اند از:


فرآورده‌هاى حيواني، سبزيجات، مواد غذايى آماده و آشاميدنى‌ها.در سال ۱۹۹۰ در حدود ۲۰۷۰۲ ميليون راند از توليد ناخالص داخلى به بخش کشاورزى اختصاص داشت.


بيش از يک ميليون نفر از جمعيت اين کشور از طريق کشاروزى امرار معاش مى‌کنند. شرايط آب و هوايى آفريقاى جنوبى باعث گرديده تا مردم گوساله را براى گوشت و لبنيات، گوسفند را براى پشم و گوشت و بز را براى مو و گوشتش پرورش دهند. در چهل درصد از زمين‌هاى زير کشت، ذرت کشت مى‌شود. امروزه مقدار ريزش باران تا اندازهٔ زيادى ميزان ذرت در اين کشور را تعيين مى‌کند. محصول ذرت در سال‌هاى ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ بالغ بر ۱/۹ ميليون تن با ارزش ناخالص ۲۸۱۵ ميليون راند بوده است.


ساير محصولات اصلى در سال‌هاى ۹۰-۱۹۸۹ عبارت بودند از:


گندم (۲ ميليون تن)، دانه‌هاى روغنى (۲۸۸،۰۰۰ تن)، تخم آفتاب‌گردان (۶۲۸،۰۰۰ تن)، نيشکر (۶/۱۸ ميليون تن)، ميوه (۱/۲ ميليون تن) و سبزيجات (۸/۱ ميليون تن).

جدول حجم و ارزش توليدات کشاورزى افريقاى جنوبى

شرح ۹۰-۱۹۸۹ ۹۱-۱۹۹۰ ۹۲-۱۹۹۱ ۹۳-۱۹۹۲ ۹۴-۱۹۹۳
حجم (تن) ارزش (ميليون راند) حجم (تن) ارزش (ميليون راند) حجم (تن) ارزش (ميليون راند) حجم (تن) ارزش (ميليون راند) حجم (تن) ارزش (ميليون راند)
ذرت ۹۱۸۰ ۲۸۱۵ ۸۶۱۴ ۳۲۰۲ ۳۲۷۷ ۱۴۹۰ ۹۹۹۱ ۴۱۳۷ ۱۳،۳۵۹ ۴۳۵۸
گندم ۲۰۲۳ ۹۳۰ ۱۷۰۹ ۸۷۹ ۲۱۴۲ ۱۳۲۱ ۱۳۲۴ ۹۲۹ ۱۹۸۴ ۱۴۸۱
يونجه ۷۱۸۸ ۸۶۳ ۷۰۷۲ ۸۷۶ ۶۹۸۰ ۱۰۴۴ ۶۶۶۱ ۱۶۲۰ ۶۱۹۷ ۱۰۷۸
نيشکر ۱۸،۶۳۶ ۹۴۳ ۱۸،۰۸۳ ۱۰۰۲ ۲۰،۰۷۸ ۱۱۴۰ ۱۲،۹۵۵ ۱۲۲۶ ۱۱،۲۴۴ ۱۱۲۳
محصولات باغى ۹۵۲۹ ۵۹۴ ۹۷۰۴ ۶۵۳ ۹۹۹۷ ۷۰۸ ۹۱۸۳ ۶۹۲ ۹۱۴۰ ۷۸۰
مرکبات ۹۲۸ ۵۱۱ ۹۱۶ ۵۹۲ ۸۸۰ ۵۷۴ ۸۸۴ ۶۲۶ ۸۳۷ ۶۶۲
ميوه‌جات فصلى ۱۰۰۹ ۱۱۶۳ ۱۱۱۷ ۱۲۹۰ ۱۱۷۰ ۱۵۰۴ ۱۲۵۶ ۱۲۵۴ ۱۲۰۵ ۱۶۴۱
ميوه‌جات نيمه‌ استوايي ۵۷۵ ۲۸۶ ۵۱۴ ۳۲۴ ۵۳۹ ۳۵۵ ۴۰۲ ۳۴۳ ۳۷۴ ۲۹۰
سبزيجات ۱۷۹۶ ۸۶۵ ۱۸۹۶ ۹۶۹ ۱۹۰۶ ۱۰۵۷ ۱۹۰۸ ۱۱۰۲ ۱۸۸۶ ۱۱۴۳
پشم ۱۰۶ ۷۴۶ ۱۱۱ ۵۹۱ ۸۸ ۴۲۸ ۷۶ ۳۲۳ ۷۸ ۳۷۱
گاو و گوساله ذبح شده ۱۹۵۶ (رأس) ۲۳۰۷ ۲۱۹۲ (رأس) ۲۴۱۴ ۲۳۳۰ (رأس) ۲۸۵۶ ۲۳۲۰ (رأس) ۲۷۹۵ ۲۰۱۵ (رأس) ۲۸۹۸
گوسفند و بز ذبح شده ۶۷۸۲ (رأس) ۸۵۹ ۸۲۱۴ (رأس) ۸۳۴ ۷۵۵۶ (رأس) ۸۸۹ ۷۰۲۲ (رأس) ۹۰۳ ۵۴۲۸ (رأس) ۹۱۵