بيش از ۵۰۰،۰۰۰ تن ماهى در سال ۱۹۹۰ صيد شده که بيش از ۹۰ درصد آن از آب‌هاى اقيانوس اطلس در طول ساحل غربى مى‌باشد. درآمد حاصله از فروش ماهى در سال ۱۹۹۰ در حدود ۱۱۸۰ ميليون راند بوده است. ناوگان ماهيگيرى آفريقاى جنوبى داراى ۴۵۰۰ کشتى به اشکال مختلف است و ۲۷۵۰۰ نفر در صنعت ماهيگيرى و فعاليت‌هاى مربوط به آن مشارکت دارند.