اکثر سفيدپوستان صاحبان صنايع و تجار داراى درآمدهاى بالائى هستند، لذا اين گروه از مردم از قدرت خريد کافى براى تهيه وسايل رفاهي، تجملى و صرف مبالغ قابل توجه براى جهانگردى برخوردار هستند.

بررسى و تعيين الگوى مصرف در کشور آفريقاى‌جنوبى نسبت به اکثر کشورهاى ديگر، مستلزم دقت نظر بيشتر و مطالعات جامع‌ترى است، زيرا اين کشور از ابعاد مختلف فاقد يکپارچگى متعارف است. براى تجسم بهتر اين عدم يکپارچگى مى‌توان آفريقاى‌جنوبى را نقطه مقابل کشور ژاپن دانست. به عنوان نمونه از جنبه نژادي، جمعيت اين کشور از نژادهاى مختلف از سه قاره آفريقا، آسيا و اروپا ترکيب شده‌اند، که همين ويژگى در ساير کشورها کم‌نظير است. به تبع وجه تمايز نژادي، اقشار مختلف اين کشور داراى الگوهاى مصرف مختص خود هستند. به عنوان نمونه، مردم اروپائى‌الاصل اين کشور عليرغم گذشت ساليان متمادى از مهاجرت اجدادشان به اين سرزمين، کماکان اصرار زيادى به حفظ فرهنگ غربى دارند، که اين موضوع در شيوه مصرف آنها نيز متجلى است. برهمين اساس، اين قشر از مردم آفريقاى‌جنوبى متقاضى خوبى براى کالاهاى مصرفى از قبيل لوازم تزئينى و تجملى براى منازل خودشان هستند.


گروه ديگر از ساکنان آفريقاى‌جنوبى را مهاجرين از شبه قاره هند با همان ويژگى‌هاى سنتى مختص خودشان، تشکيل مى‌دهند.


گرو اصلى جمعيتى اين کشور سياه‌پوستان بومى آفريقا هستند که از آداب و سنن قبيله‌اى مختص خودشان، پيروى مى‌کنند.رنگين‌پوستان يا دورگه‌ها گروه قومى مهم ديگرى در آفريقاى‌جنوبى بوده که از ازدواج سفيدپوستان يا آسيائى‌ها با سياه‌پوستان بومى بوجود آمده‌اند. اين گروه براى خود صاحب فرهنگ خاصى گرديده‌اند.


اين چهار گروه قومي، ترکيب نژادى ناهمگنى براى جمعيت اين کشور پديدآورده که در بررسى الگوى مصرف اين کشور نمى‌توان همچون کشورهاى يکپارچه‌اى شبيه به ژاپن عمل کرد. بلکه بجاى تعيين الگوى مصرف براى اين کشور بايد الگوهاى مصرف هر يک از اين اقشار را مستقلاً مورد بررسى قرار داد.


از نظر مذهب که عامل مهم ديگرى در تعيين الگوى مصرف است، نيز اين کشور يکپارچه محسوب نمى‌گردد. مردم اين کشور به تبع ريشه‌هاى نژاديشان پيرو اديان مسيحي، هندو، اسلام و بت‌پرست هستند. البته، اگرچه مسيحيت دين اکثريت مردم اين کشور را تشکيل مى‌دهد، ليکن همه مسيحيان اين کشور را نمى‌توانيم در يک گروه قرار داد. زير مسيحيان اين کشور را بايد به دو گروه اصلى طبقه‌بندى کرد: مسيحيان سفيدپوست و مسيحيان سياه‌پوست.


اعتقادات مسيحيان سياه‌پوست آفريقاى‌جنوبى شديداً متأثر از فرهنگ بومى آفريقايى بوده و لذا در جهان‌بينى دينى اين گروه از افراد تفاوت فاحشى با مسيحيت مردم اروپائى‌الاصل اين کشور مشاهده مى‌گردد.


از جنبه درآمدى نيز، مجدداً کشور آفريقاى‌جنوبى از الگوى مصرف ناهمگنى برخوردار است. مصرف‌کنندگان اين کشور از نظر درآمدى طيف وسيعى را تشکيل مى‌دهند. طى ساليان طولانى حاکميت رژيم آپارتايد، اختلاف شديد طبقاتى در جامعه اين کشور پديد آمده که دولت‌هاى ملى بعدى چنانچه با عزم دولت ماندلا قصد رفع اين فاصله طبقاتى را داشته باشند، بايد ساليان طولانى در اين راستا حرکت کنند. همانگونه که در بخش‌هاى قبل اشاره شد تقسيم ناعادلانه ثروت طى دوران حکومت آپارتايد بحدى بوده که فاصله عميقى بين غنى و فقير در اين کشور ايجاد کرده است. به‌طورى که ۸۰ درصد ثروت اين کشور در اختيار اقليت ۱۳ درصدى سفيدپوست اين کشور قرار داشته و هم‌اکنون متوسط دستمزد ماهانه يک سياه‌پوست ۴۰۰ دلار در مقابل ۱۵۰۰ دلار براى يک سفيدپوست است. همين اختلاف در قدرت خريد، الگوهاى مصرف متفاوتى در اين کشور بوجود آورده است.


در مقابل اين گروه، اکثريت سياه‌پوست اين کشور از قدرت خريد پائينى برخوردار بوده و اکثراً در مشاغل کارگرى و کشاورزى فعال هستند. طبعاً الگوى مصرف اين گروه از افراد با گروه اول تفاوت چشمگيرى دارد.


آسيائى‌الاصل‌ها نيز با توجه به اشتغال عمدتاً در امور تجاري، از قدرت خريد خوبى برخوردار هستند.


درکل، آفريقاى جنوبى را بايد کشورى مرکب از تضادها ناميد. از يک سو، مردم اين کشور همچون مردم کشورهاى اروپائى داراى توان بالقوه بالائى براى خريد کالاهاى تجملى و تزئينى ازجمله فرش، صنايع دستى بوده و مى‌توانند به سفرهاى جهانگردى دست زنند، از سوى ديگر، همچون يک کشور آفريقائى بازار مناسبى براى خريد کالاهاى ارزان قيمت ازجمله پوشاک و وسايل ابتدائى مورد استفاده در روستاها محسوب مى‌گردد، که صادرکنندگان اين نوع کالاها و خدمات بايد حسب مورد مخاطبين خود را در اين سرزمين وسيع شناسائى کنند.