بحث درباره بودجه

بطور معمول بحث درباره لايحه بودجه در فوريه يا مارس هرسال صورت مى‌گيرد. شايان ذکر است که سال مالى جديد دولت از اول آوريل هرسال آغاز مى‌شود. بحث ‌و مناظره حول سياست مالى دولت براى سال مالى جديد، دور مى‌زند بدنبال آن ارزيابى دولت از هزينه‌ها نيز مورد مناظره واقع مى‌شود و طى آن گزارش هريک از وزيران درباره سياست‌ها و مخارج وزارتخانه مربوطه مورد بررسى واقع مى‌شود. بحث و مناظره حدود يک هفته به درازا مى‌کشد و بعد به رياست‌جمهورى تقديم مى‌شود. رياست‌جمهورى در صورتى که تشخيص دهد دولت از وجوهى براى هزينه‌هاى جارى خود استفاده مى‌کند که در دوره تصدى آن جمع‌آورى نشده (بعنوان مثال از ذخاير ارزى انباشته شده و در دولت‌هاى قبلى بهره‌بردارى مى‌کند). مى‌تواند از توشيح لايحه خوددارى کند. اين بند قانونى مانع مى‌شود که ذخاير ارزى جمع‌آورى شده توسط دولت‌هاى قبلي، بى‌جهت مورد بهر‌ه‌بردارى قرارگيرد. شوراى مشاورين رياست‌جمهوري، نظرات مشورتى خود را در اين خصوص به رئيس‌جمهور ارائه مى‌دهند.

کميته‌ها

پارلمان هشت کميته ذيل را براى بررسى وظايف مختلف پارلمان تشکيل داده است.


۱. کميته امتيازها: اين کميته هرنوع شکايت درباره سوءاستفاده از مصونيت‌ها و مزاياى پارلمانى را مورد بررسى قرار‌ مى‌دهد.


۲. کميته گزينش: اعضاى انتصابى براى کميت‌هاى منتخب را که براى مقاصد مختلف تشکيل مى‌شود تعيين مى‌کند.


۳. کميته ارزيابي: بودجه دولت را مورد ارزيابى قرار مى‌دهد و ميزان تأثيرگذارى بودجه دولت بر اقتصاد را بررسى مى‌نمايد.


۴. کميته خدمات: مسئول خدمات رفاهى و آسايش اعضاى پارلمان است و نظرات اصلاحى خود را دراين باره به رئيس مجلس ارائه مى‌دهد.


۵. کميته حسابرسى وجوه عمومي: اين کميته حساب‌هاى دولتى را تحت‌نظارت دارد. اين کميته همچنين ساير حساب‌ها را که در اختيار پارلمان قرار داده ‌شده، تحت‌نظارت دارد.


۶. کميته عرض ‌حال: اين کميته عرض ‌حال‌هاى مختلفى را که توسط مردم به پارلمان ارسال مى‌شود و دريافت مى‌کند و گزارش‌هاى خود را به پارلمان تسليم مى‌دارد.


۷. کميته آئين‌نامه: اين کميته آئين‌نامه اجرايى را مورد بررسى قرار مى‌دهد و نظرات اصلاحى خود را به پارلمان ارائه مى‌دهد.


۸. کميته منتخب: اين کميته در واقع کميته‌هاى ويژه يا بنا به عرف رايج (Ad Hoc) هستند که توسط قطعنامه پارلمان تشکيل مى‌شوند. عنوان منتخب براى اين کميته از آنجا ناشى مى‌شود که اعضاى آن توسط کميته گزينش تعيين مى‌شوند و صرفاً تا زمان حل مورد محوله به آن، عضو اين کميته محسوب مى‌گردند. اغلب کميته‌هاى منتخب جنبه موقتى نداشته و بيشتر بمنظور بررسى جزئيات يک لايحه و جلب‌ آراء شهروندان تشکيل مى‌شود که در پارلمان گزارش خود را به پارلمان تقديم مى‌دارند از موارد تشکيل اين نوع کميته مى‌توان به بررسى لايحه ماليات بر خدمات و کالاها و لايحه نگهدارى از والدين اشاره نمود. کميته منتخب آراى شهروندان را جلب مى‌کند و در صورت نياز از آنان مى‌خواهد که در نشست کميته حضور يابند و حضوراً براى نظر خود اقامه دليل / دعوا کند. کميته با ملحوظ داشتن آراء و نظرات شهروندان و بررسى ادامه و شواهد ارائه‌شده، نظرات اصلاحى خود را تدوين مى‌سازد و گزارش ‌نهايى خود را به پارلمان تسليم مى‌کند.


۹. کميته‌هاى يازده‌گانه دولتي: اين کميته‌ها ساختار حزبى دارد و هدف از آن اعطاى نقش وسيع‌تر به نمايندگان حزبى در امور دولتى محسوب مى‌شود. آن دسته از نمايندگان مجلس که عضو دولت و کابينه در دوره‌هاى پائين‌تر از وزير نيز تلقى مى‌گردند، مى‌توانند در يکى از اين کميته‌هاى يازده‌گانه که مسئول بررسى وضعيت يک يا چند وزارتخانه مى‌باشد عضويت يابند.


هر کميته ويژه امور مربوط به وزارت‌خانه‌هاى اختصاص‌يافته را تحت‌نظارت دقيق قرار مى‌دهد و براى انجام ‌امور خود مى‌تواند از آراى کارشناسان خبره استفاده کند و يا شهروندان را در مذاکرات خود دخيل سازد. توصيه‌هاى آنان مستقيماً بدولت ارائه مى‌گردد. بطور معمول معاونين پارلمانى وزارتخانه‌هاى مختلف در اين کميته‌ها عضويت دارند. رئيس پارلمان از نظر تشکيلاتي، نظارتى بر کار اين کميته‌ها ندارد.