از سال ۱۹۸۶، بندر سنگاپور از لحاظ ظرفيت کشتى‌هايى که وارد بندر شده‌اند، پرکارترين بندر جهان بوده است. هرسال بيش از صدو يک هزار شناور به اين بندر مراجعه مى‌کنند.


اداره بندر سنگاپور بعنوان حافظ آب‌هاى بندر، مسئول اجراى مقرراتى است که ايمنى دريانوردى را تضمين و ايمنى محيط زيست دريايى را حفظ و از آلودگى آن جلوگيرى کند.


بمنظور اين خدمات اين اداره گروهى از راهنمايان باتجربه را به خدمت گرفته است. اداره مذکور همچنين داراى ناوگانى از لنج‌ها و قايق‌هاى يدک‌کش است. در سال ۱۹۹۴، تعداد جابه‌جايى شناورها بوسيله راهنمايان با پنج درصد افزايش به ۲۸۶/۹۸ مورد رسيد.


در آن زمان تقريباً ۹۶ درصد امور راهنمايى طى نيم ‌ساعت انجام مى‌شد. در سال ۱۹۹۴ يدک‌کش‌هاى اداره بندر سنگاپور، ۵۸۰/۸۸ مورد فعاليت را انجام دادند که ميانگين روزانه آن ۲۴۰ جابه‌جايى بود. روش سنتى براى اداره اين منابع محدود، نمى‌تواند پاسخگوى رشد ترافيک کشتى‌ها در آينده باشد. بمنظور ارائه خدمات بهتر و نيز حفظ موقعيت رقابتى با ديگر بنادر، اداره بندر سنگاپور در حال بکار گيرى فن‌آورى اطلاعات براى مديريت کاربران دريايى خود است.


بهبود مديريت و برنامه‌ريزى کاربران در يک محيط پويا مستلزم چيست؟ براى انجام اين کار لازم است تمامى کاربران بطور مرتب در مورد پيشرفت خود گزارش دهند، بطورى که سيستم بتواند آرايش و آمادگى عملياتى خود را براساس جديدترين اطلاعات و شرايط اصلاح کند. به اين منظور، يک پيوند مؤثر ارتباطى لازم است.


سيستم مخابرات اطلاعات بوسيله دستگاه همراه در پايانه‌ها براى اين کار انتخاب گرديد. زيرا اين سيستم امکان استفاده از فن‌آورى مخابراتى بوسيله دستگاه همراه را بمنظور بهبود کارآيى برنامه‌ريزى و بهره‌گيرى از کاربران فراهم مى‌آورد.


درگذشته، کاربران دريايى بايد موقعيت و وضعيت کارى خود را ازطريق نويسنده (VHF) به مرکز کنترل گزارش مى‌کردند. حجم تردد آن‌قدر زياد بود که اين کانال همواره اشغال بود و موجب تأخير مى‌گرديد. همچنين اپراتور مرکز کنترل پرمشغله‌تر از آن بود که بتواند اطلاعات را وارد کامپيوتر کند. او بايد نکات اطلاعاتى را بسرعت يادداشت کرده و آنها را بسرعت يادداشت کرده و آنها را براى ورود به کامپيوتر ارائه دهد.


براى استفاده بهينه از منابع ، طراحى و برنامه ريزى صحيح اهميت دارد. اداره بندر سنگاپور روند برنامه‌ريزى کاربران دريايى خود را خودکار کرده است. سيستم‌هاى برنامه‌ريزى با هدف ارائه خدمات بدون تأخير به تمام امور و مشاغل، مناسب‌ترين کاربر را براى کار امور موردنظر بر مى‌گزيند.


زمان‌بندى اطلاعات موردنياز براى برنامه‌ريزى نيز بهمين اندازه براى روند برنامه‌ريزى اهميت دارد. سيستم برنامه‌ريزى بايد داراى اطلاعات روزآمد دريافت شده از کاربران در مورد پيشرفت امور باشد: بازتاب اطلاعات مربوط به موارد تأخير و زمان تخمينى پايان ‌کار به سيستم، برنامه‌هاى جديدى را براى هماهنگى محيط عملياتى دائماً متغير ايجادکند. با کمک فن‌آورى تبادل اطلاعات بوسيله دستگاه همراه، اکنون کاربران مى‌توانند از محل خود مستقيماً با کامپيوتر ارتباط داشته باشند و نتيجه کار را به سيستم ارائه دهند و يا دستورالعمل‌هاى کارى را از آن دريافت کنند. اين فن‌آوري، پيوند ارتباطى معتبرى را براى انتقال صحيح اطلاعات فراهم مى‌کند و نيز نمايش روزآمد امور جارى را بصورت گرافيک امکان‌پذير مى‌سازد.

دسترسى سريع به اطلاعات اساسى

MRTDS بوسيله دستگاه‌هاى بى‌سيم قابل‌حمل، محاسبه و ارسال مستقيم اطلاعات را براى منابع دريايى فراهم مى‌سازد. اين امر به بخش‌هاى دريايى اجازه مى‌دهد تا بدون مداخله مسئول هماهنگي، مستقيماً به اطلاعات سياسى دست يابند. اطلاعات بنحو آسان‌ترى بدست مى‌آيند و اين امر موجب افزايش بهره‌ورى مى‌شود. دسترسى آسان به اطلاعات ضرورى مى‌تواند تضمين‌کننده موفقيت باشد. اپراتور مى‌تواند وظايف ديگرى از قبيل نظارت بر تردد در آب‌هاى بندر را- که کار مهم و دشوار است- انجام دهد.

ويژگى‌هاى ارتباطات راديويى به وسيله دستگاه ‌همراه

اکنون با روشن‌شدن مزاياى استفاده از ارتباطات راديويى بوسيله دستگاه‌ همراه، هنگامى که طرحى با بکارگيرى از اين فن‌آورى تهيه مى‌شود، سه ويژگى اين فن‌آورى بايد درک شده و در نظر گرفته شوند. اين ويژگى‌ها شامل تمام سيستم‌هاى مخابراتى از طريق دستگاه همراه مى‌شود. يکى از مسئوليت‌هاى طراح کاربرد اين سيستم اين است که بمنظور کاهش تراکم کار مصرف‌کننده نهايي، اين ويژگى‌ها را در نظر بگيرد.