ارتباط با مراکز اطلاع‌رسانى تجارى در کشور سنگاپور

بسيارى از بازرگانان به‌دنبال شناسايى فرصت‌هاى بازرگانى و تجارى در سنگاپور هستند و تجّار و بازرگانان کشورهاى درحال توسعه مشتاق هستند که اين فرصت‌ها را شناخته و از سنگاپور به‌عنوان يک مبدأ براى توسعهٔ فرصت‌هاى بازرگانى در منطقه استفاده کنند.


اين امر بدون اطلاع از وضعيّت بازار آنها به‌طور دقيق ممکن نيست. سازمان‌هاى بازرگانى و دولتى عمده‌اى در حال حاضر به ارائه خدمات اطلاعاتى بازرگانى مى‌پردازند که در اين قسمت براى راهنمايى صادرکنندگان و بازرگانان ايرانى به معرّفى تعدادى از اين سازمان‌ها مى‌پردازيم:

اتاق بازرگانى بين‌المللى سنگاپور (S.I.C.C) (Singapore International Chamber of Commerce)

اتاق بازرگانى بين‌المللى سنگاپور، (S.I.C.C) يک انجمن بازرگانى است که اکثريت اعضاى آن جزء شرکت‌هاى چند مليّتى بين‌المللى (Multi National Companies - M.N.Cs) هستند که قسمتى از حيطهٔ فعاليّت آنها در سنگاپور مى‌باشد.


اين اتاق همواره درصدد بسط و توسعهٔ تجارت و بازرگانى با تأکيد بر بازرگانى خارجى بوده است، به‌همين دليل از ارائه اطلاعات جهت بهره‌گيرى شرکت‌هاى صادراتى ويا نمايندگان آنها دريغ نمى‌کند.

کنفدراسيون صنايع سنگاپور (S.C.I) (Singapore Confedration of Industries)

اين کنفدراسيون که سابقاً انجمن توليدکنندگان سنگاپور ناميده مى‌شد، بزرگترين جامعهٔ خصوصى است که بيشترين قسمت از بخش توليدى سنگاپور مى‌باشد را ارائه مى‌کند. اين کنفدراسيون در حال حاضر بيش از ۱۴۰۰ شرکت خدماتى صنعتى و توليدى را به‌عنوان اعضاى اصلى خود دارد. اين کنفدراسيون داراى نقش اساسى در تشويق علايق و جذابيّت‌هاى بخش توليدى در سنگاپور مى‌باشد و هيئت‌هاى سرمايه‌گذارى و بازرگانى را به‌منظور توسعهٔ بازارهاى جديد براى اعضاى توليد کننده، به‌طور قانونمند، سازمان مى‌دهد.


کنفدراسيون صنايع با کمک و مساعدت هيئت توسعه و تجارت سنگاپور به‌منظور ايجاد ارتباطات مناسب در بازارهاى جذاب، ساير اعضا و نيز شرکت‌هاى غيرعضو را يارى و مساعدت و راهنمايى مى‌کند. همچنين اين کنفدراسيون از طريق تحقيق و جستجو و شناسايى طرح‌هاى معاملاتى مرتبط و فرصت‌هاى بازرگانى ساير کشورها، به‌ارائه و تزريق اطلاعات و يافته‌هاى خود به ساير شرکت‌ها مى‌پردازد.


اين کنفدراسيون، برنامه‌هايى را براى بازديدکنندگان بازرگانى از شرکت‌ها و صنايع داخلى ترتيب داده است و اين برنامه همچنان ادامه دارد.

(Internet: http://www.Sci.Org.Sg/Sci)

انجمن مؤسسات اقتصادى کوچک و متوسط (Association of Small and Medium Enterprises)
(A.S.M.E)

اعضاء اين انجمن، از مؤسسات اقتصادى و عمدتاً نمايندهٔ مؤسسات توليدى سنگاپور بوده و اقدامات آنها در جهت حمايت از صنايع و پشتيبانى از آنها مى‌باشد.


اين انجمن با توجه به مساعدت‌هاى هيئت توسعه و تجارت، نقش فعّالى را در سازماندهى هيئت‌هاى بازرگانى خارجى و ارائه اطلاعات به آنها ايفاء مى‌کند.

هيئت توسعهٔ تجارت (T.D.B) (Trade Development Board)

اين هيئت بزرگترين سازمان دولتى است که هدايت و حمايت از تجارت و بازرگانى سنگاپور را به‌صورت جدّى دنبال مى‌کند. هيئت مذکور تمامى تلاش‌ها و مساعى خود را درجهت افزايش سطح تجارت توأم با رقابت درميان بخش‌هاى مختلف توليدي، گروه‌هاى مختلف کالايى و صنايع مختلف به‌کار گرفته است. همچنين اين هيئت از تمامى سازمان‌ها، سنديکاها، اتاق‌هاى بازرگانى و انجمن‌ها و گروه‌هاى توليدى به‌صورت قابل توجهى حمايت مى‌کند و تلاش‌هاى خود را براى باز کردن گره‌هاى پيش روى اين گروه‌ها و کم‌کردن حجم بوروکراسى موجود در ادارات به‌نفع صنايع متمرکز کرده است.


عمدهٔ همکارى‌هاى اين هيئت از نظر اطلاعات تجارى شامل محورهاى زير است:


۱. اين هيئت داراى بيش از ۳۰ دفتر تجارت خارجى هيئت توسعه و تجارت در سنگاپور است که هيئت مرکزى با همهٔ آنها ارتباط دارد. اين دفاتر خدمات زير را مى‌توانند ارائه نمايند:


- تهيهٔ اطلاعات ومساعدت و همکارى در ترتيب دادن تجارت و نيز توزيع در سنگاپور


- معرفى عرضه‌کنندگان توليدات و خدمات مورد نظر سنگاپور


- ترتيب دادن قرارهاى ملاقات بازرگانى در سفرهاى تجارى افراد و گروه‌ها و شرکت‌ها به سنگاپور


- به‌عنوان مجراى ارتباطى نيازهاى افراد و گروه‌ها با عرضه‌کنندگان و توزيع‌کنندگان براى ارائه نقل قول‌ها و سخنان به‌طور مستقيم


- تهيه اطلاعات در همهٔ موضوعات مرتبط با تجارت سنگاپور


- دادن جديدترين اطلاعات درمورد بخش‌هاى خدماتى و توليد سنگاپور به افراد و گروه‌ها و مؤسسات


- تهيهٔ اطلاعات در مورد مأموريت آيندهٔ سرمايه‌گذارى و تجارت و هيئت توسعه و تجارت در کشورهاى ميزبان و يا کشورهاى همسايه


۲. تحقيقات عمومى به‌طور معمول به‌وسيلهٔ مرکز اطلاعات سرمايه‌گذارى و تجارت اين هيئت ارائه مى‌گردد. براى دسترسى به تحقيقات پيچيده‌تر و با تخصص بالاتر، بهتر است که از طريق اين هيئت و با استفاده از فاکس (T.D.B) ارتباط برقرار شده و بخش عمل‌کنندهٔ مرتبط شناسايى شود.


۳. بازرگانان و مؤسسات خارجى مى‌توانند در سمينارها و کنفرانس‌ها و ساير فعاليّت‌هاى سازمان يافته توسط هيئت توسعهٔ تجارت (T.D.B)، که توسط هيئت‌هاى تجارى و سرمايه‌گذارى در کشور آنها برگزار مى‌شود، شرکت نمايند. هيئت‌هاى اعزامى (T.D.B) شامل بازرگانانى مى‌باشد که علاقمند به تعقيب فرصت‌هاى بازرگانى با کشور مورد بررسى مى‌باشند.


۴- انجام مشاوره با شرکت‌هاى خارجى علاقمند به استفاده از فرصت‌هاى تجارى سنگاپور.


اخيراً، اين هيئت، يک قسمت مشاوره تخصصى با نام گروه مشاورهٔ هيئت توسعه و تجارت ايجاد نموده است که به ارائه مشاوره‌هاى تخصصى به کشورهاى در حال توسعه پرداخته و مدل‌هاى توسعه و تجربيات سنگاپور در امور تجارت و بازرگانى را در قالب بسته‌هاى نرم‌افزاري، ارائه مى‌نمايد.

ساير گروه‌ها و هيئت‌هاى موجود در سنگاپور در زمينهٔ اطلاع‌رسانى

اين گروه‌ها که برخى از آنان نيز خارجى مى‌باشند به ارائه اطلاعات و خدمات به ساير شرکت‌ها و مؤسسات و نيز راهنمايى آنها مى‌پردازند. براى مثال مى‌توان به دو مورد، اتاق بازرگانى صنايع چينى و سنگاپور (S.C.C.C.I) (Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry) و اتاق بازرگانى صنايع هندى و سنگاپور (S.I.C.C.I) (Singapore Indian Chamber of Commerce and Industry) اشاره کرد که اوّلى با بيش از ۵۰۰۰ و دومى با ۶۰۰ شرکت تحت پوشش و با همکارى هيئت توسعهٔ تجارت برپايى سمينارها و کنفرانس‌ها و ساير امور لازم در رابطه با تجارت مى‌پردازند.


لازم به‌ذکر است جهت استفاده صادرکنندگان و بازرگانان کشور مشروح آدرس و تلفن و ساير راه‌هاى ارتباطى موجود با عمده‌ترين مراکز اطلاع‌رسانى تجارى سنگاپور در ضميمهٔ شماره I آورده شده است.

نمايشگاه‌هاى تجارى ادوارى و غيرادوارى، تخصصى و عمومى

هيئت توسعهٔ تجارت سنگاپور مهمترين سازمانى است که به‌شدّت از برپايى نمايشگاه‌هاى مختلف در اين کشور حمايت کرده و تلاش‌هاى فراوانى براى اين موضوع مى‌نمايد.


در سنگاپور همه ساله نمايشگاه‌هاى فراوانى داير مى‌گردد که برخى از آنها دائمى بوده و در زمان خاصى از سال برپا مى‌شوند و بعضى ديگر که موقتى هستند با تبليغات فراوان، از قبل به اطلاع عموم رسانده مى‌شود.


اين نمايشگاه‌ها از سوى کشورهاى صنعتي، کشورهاى اروپايى و شرکت‌هاى عمدهٔ آسيايى و آمريکايي، به‌شدّت استقبال مى‌شود، به‌طورى‌که بسيارى از شرکت‌ها، هزينه‌هاى گزافى را جهت حضور در اين نمايشگاه‌ها پرداخت مى‌کنند اما در کنار آن از سودهاى شايانى نيز بهره‌مند مى‌گردند.


برخى از اين نمايشگاه‌ها اشاره به توليدات و فرآورده‌ها و نيز تکنولوژى توليد يک صنعت خاص دارند و کاملاً تخصصى مى‌باشند و برخى ديگر شامل همهٔ گروه‌هاى کالايى مورداستفاده در سنگاپور هستند که به نمايشگاه‌هاى عمومى مرسوم مى‌باشند. مهمترين نمايشگاه‌هاى عمومى سنگاپور که در سطح ملّى در اين کشور برگزار مى‌گردد و همهٔ افراد ساکن و نيز جهانگردان را منتفع مى‌سازد، نمايشگاه حراج عمومى و بزرگ سنگاپور است که همه ساله در ماه‌هاى ژولاى و اوت در اين کشور برگزار مى‌گردد.

(Great and General Singapore Sale)


نمايشگاه‌هاى تخصصى در تمام طول سال پراکنده هستند، البته هر کدام از صنايع در زمان خاص خود داير مى‌گردند. به‌طور مثال:


- جشنوارهٔ غذايى سنگاپور در ماه ژولاى در سراسر کشور داير است.

(Singapore Foods Festival)


- نمايشگاه لوازم الکتريکي، الکترونيکى و کامپيوتر، تقريباً در تمام طول سال و در مکان‌هاى مختلف داير مى‌باشد.

(Singapore Electronic, Electric and Computer Equipment Exhibition)


- نمايشگاه غذا و هتل آسيايى که هر دو سال يک‌بار در اين کشور برگزار مى‌گردد.

(Asian Food and Hoterl Festival)


- نمايشگاه انواع کاغذهاى آسيايى در سنگاپور

(Asian Paper Exhibition)


- انواع نمايشگاه‌هاى چاپگرهاى آسيا

("Asia Print" and "International Printing Exhibition" and "Screen Pronting Asia")


- نمايشگاه محصولات ساختمانى Baucon که هر دو سال يک‌بار برگزار مى‌گردد.


- نمايشگاه محصولات ساختمانى بين‌المللى

SIBX (Southeast Asia International Building and Construction Exhibition)