سنگاپور هفت منطقه آزاد تجارى (FTZ) دارد که ۶ تاى آنها بارهاى دريايى و يکى براى حمل و نقل هوايى (فرودگاه‌ چانگي) است، که در اين مناطق تسهيلات عمده و خدمات فراوانى براى ذخيره و صادرات دوبارهٔ کالاهاى کنترل شده و ماليات بردار وجود دارد.کالاها مى‌توانند در اين مناطق آزاد، بدون هرگونه تشريفات مربوطه به اسناد تا زمان ورود به بازار باقى مانده و مورد فرآورى يا صادرات مجدد قرار بگيرند (۱).


(۱) . Country Commercial Guides For FY 2000،Report Prepard by US. Ebased Singapore Released،July 1999کالاها در اين مناطق مى‌توانند بدون احتياج به اسناد گمرکى انبار بشوند. و همچنين کالاهاى وارد شده به اين نواحى مى‌توانند با حداقل تمهيدات گمرکى صادرات مجدد شوند.حدود۷۲ ساعت، انبار آزاد براى محموله‌هاى دريايى کانتينر شده و ۱۴ روز انبار آزاد براى محموله‌هايى که به هدف صادرات مجدد يا حمل مجدد به اين نواحى وارد شده‌اند، وجود دارد. در مناطق آزاد تجاري، موسسهٔ بندر سنگاپور، در حدود ۲ ميليون متر مربع براى انبار مهيا نموده است (۲).


(۲) . به سايت اينترنتى زیر مراجعه شود:

http://www.tradeport.org/ts/countries/ Singapore/regs.html