فرآيند آماده سازى مدارک تجارى به‌طور الکترونيکى انجام مى‌شود و داده‌هاى الکترونيکى به وسيله ادارهٔ توسعه تجارت سنگاپور به‌کار برده مى‌شوند. صورتحساب‌ها بايد به همراه گواهينامه‌هاى مربوط به هيئت توسعهٔ تجارت تحويل داده شود که بعد از آن تائيديه براى تحويل کالا ارائه مى‌گردد. براى انجام تحويل کالاها بايد موارد زير را انجام داد:


۱. دو رو نوشت از گواهينامهٔ واردات (IC) بايد ۱۵ مورد اشاره شده را با نام کشتى يا شمارهٔ پروازى که کالاها به سنگاپور مى‌رسند، تاريخ رسيدن و مقدار کالاها کامل شود.


۲. تعيين شمارهٔ مجوز واردات و تائيديه به تاريخ بر بالاى سمت راست ۱۵ مورد اشاره شده در گواهينامهٔ واردات.


۳. صورتحساب بار کشتى يا بارنامهٔ هوايي


۴. نسخهٔ اصلى اظهارنامهٔ کالاهاى وارد شده تحت گواهينامهٔ تحت گواهينامهٔ واردات به سنگاپور توسط وارد کننده را به هيئت توسعهٔ تجارت جهت تائيديه حمل کالاها و مقادير بيان شده به سنگاپور تحويل نماييد.


هيئت توسعهٔ تجارت سنگاپور کالاها و مقادير بيان شده را بعد از اينکه آنها به سنگاپور رسيدند، برمبناى گواهى مدارک آنها تائيد خواهد کرد.