شرايط واردات

اگر هيئت توسعهٔ تجارت سنگاپور يک گواهى‌نامهٔ واردات (IC) براى شما صادر کند شما نبايد :


۱- آن کالاها را به کشورى غير از سنگاپور وارد کنيد يا اجازهٔ بدهيد که به کشورى غير از سنگاپور وارد گردد.


۲- آن کالاها را قبل از اينکه آنها وارد سنگاپور شوند به معرض نمايش بگذاريد.


۳- آن کالاها را بعد از اينکه وارد سنگاپور شدند؛ صادر کنيد يا وارد کنيد و يا اينکه اجازه بدهيد از سنگاپور به مقصد ديگر صادر گردد.


مگر با تصويب هيئت توسعهٔ تجارت سنگاپور.

اعتبار گواهى‌نامهٔ واردات (IC)

گواهى‌نامهٔ واردات (IC) تا يک‌سال بعد از انتشار داراى اعتبار است. اين به آن معنى است که شما بايد کالاهاى ذکر شده درگواهى‌نامهٔ واردات را در مدت يک‌سال به سنگاپور وارد کيند.


قبل از انقضاى مهلت اعتبار گواهى‌نامهٔ واردات بايد از هيئت توسعهٔ تجارت درخواست تمديد مدّت اعتبار شود. هر اجازهٔ تمديد شده نيز بيش از يک‌سال ديگر اعتبار ندارد. در چنين حالتى شما بايد کالاها را در مدّت دورهٔ تمديد شده به‌وسيلهٔ هيئت تجارت وارد کنيد.

ورود کالاها

زمانى‌که کالاها به سنگاپور رسيدند، بايد در خواست مجوز به هيئت توسعهٔ تجارت سنگاپور از طريق شبکهٔ تجارى جهت گرفتنِ کالاها و مقادير تعيين‌شده در سنگاپور ارائه گردد. علاوه بر توصيف اقلام، در زمينهٔ توضيح آنها شما مجبوريد شمارهٔ ICDV آنها را در برابر توصيف اقلام ارائه نمائيد.

صادرات مجدد کالاها

ابتدا بايد مصوبهٔ هيئت توسعهٔ تجارت را قبل از صادرات مجدد کالاهايى که براساس يک گواهى‌نامهٔ واردات (IC) به سنگاپور وارد شده‌اند، اخذ کنيد.


اگر در گواهى‌نامهٔ صادرشده، معين کرده‌ايد که کالاها براى صادرات مجدد هستند، زمانى‌که درخواست مجوز صادرات مى‌کنيد، بايد يک گواهى‌نامهٔ مصرف‌کنندهٔ نهايى از کسى که کالا به نامش ارسال شده براى کسى که شما در حال صادرات مجدد به آنها هستيد و يک رونوشت از گواهى‌نامه واردات، تهيه نماييد.


اگر در گواهى‌نامهٔ صادرشده معين شده باشد که کالاها براى صادرات مجدد هستند ومى‌خواهيد در آينده آنها را صادرات مجدد نمائيد، بايد موارد زير را تهيه نمائيد:


۱. مجوز صادرات از مقام مسؤول دولت صادرکننده، که جهت صادرات مجدد کالاها از سنگاپور به کشورى که مى‌‌خواهيم به آنها صادرات مجدد کنيد، تصويب شده باشد.


۲. گواهى‌نامهٔ مصرف‌کنندهٔ نهايى از کسى که جنس (کالا) به نام او ارسال مى‌شود براى کسى که شما مى‌خواهيد براى او صادرات مجدد را انجام دهيد.


زمانى‌که هيئت توسعهٔ تجارت رضايت داشت و علاوه بر آن اسناد ارائه گرديد، شما مى‌توانيد پس از آن درخواست مجوز صادرات را براى تصويب از طريق شبکه تجارى قبل از صادرات مجدد کالاها ارائه کنيد.


درخواست‌نامهٔ مجوز صادرات از طريق شبکه تجارى همانند درخواست‌نامهٔ مجوز واردات براى اقلام (ICDV) است.


- نکته:

کالاهاى وارد شده توسط (ATA Carnet) به مجوز هاى واردات نياز ندارند. به هر حال، اگر کالاهاى واردشده تحت نظر کنترل واردات، وارد شده باشند، بايد قبل از رسيدن کالاهاى کنترل به سنگاپور موافقت يا تصويب‌نامه از مقام مسؤول کسب گردد.