شرکاء عمده تجارى کشور سنگاپور در واردات ۵ سال گذشته برحسب گروه هاى کالايى

شرکاء عمده تجارى سنگاپور را که به‌ترتيب در طول پنج ساله (۹۵ - ۱۹۹۱) در مجموع بيشترين صادرات را بر اساس گروه‌هاى کالايى مختلف به سنگاپور داشته‌اند، مى‌توان به‌صورت زير طبقه‌بندى کرد:

گروه کالايى صفر

در اين گروه کالايى که شامل حيوانات زنده و مواد خوراکى مى‌باشد به‌ترتيب؛ مالزى با (۵۴/۱۹%)، اندونزى با (۹/۱۱%)، تايلند با (۸۷/۱۰)، استراليا با (۸/۹%) و چين با (۹%) به‌ترتيب بزرگترين سهام را از صادرات اين گروه کالايى به سنگاپور در طول دوره زمانى (۹۵ - ۱۹۹۱) مجموعاً به‌خود اختصاص مى‌دهند.


گروه کالايى يک

در اين گروه کالايى که شامل آشاميدنى‌ها و توتون و تنباکو مى‌باشد؛ به‌ترتيب؛ انگلستان (۸/۲۳%)، فرانسه (۵/۱۸%)، چين (۱/۱۶%)، آمريکا (۹/۱۳%) و هنگ‌کنگ (۵/۱۰%)، ۵ کشور برتر در صادرات اين گروه کالايى به سنگاپور در طول دوره زمانى (۹۵ - ۱۹۹۱) بوده‌اند.


گروه کالايى دو

در اين گروه کالايى که شامل مواد خام مى‌باشد، به‌ترتيب؛ اندونزى (۸۹/۳۵%)، مالزى (۰۴/۱۷%)، ايالات‌متحده (۶۶/۸%)، چين (۲/۸%) و تايلند (۹۴/۶%) بزرگترين کشورهاى صادرکننده اين گروه کالايى به سنگاپور در طول دوره زمانى (۹۵ - ۱۹۹۱) بوده‌اند.

گروه کالايى سه

در اين گروه کالايى که شامل سوخت‌هاى کانى مى‌باشد، به‌ترتيب؛ مالزى (۱۳/۲۴%)، اندونزى (۲۶/۱۶%)، ايالات‌متحده (۳۲/۹%)، استراليا (۱۷/۸%) و چين (۴۱/۷%) بزرگترين صادرکنندگان سوخت‌هاى کانى به سنگاپور در طول دوره (۹۵ - ۱۹۹۱) بوده‌اند.

گروه کالايى چهار

در اين گروه کالايى که شامل روغن‌هاى حيوانى و نباتى مى‌باشد، به‌ترتيب؛ مالزى (۹۵/۶۹%)، اندونزى (۴۵/۹%)، آرژانتين (۹۱/۶%)، ايالات‌متحده (۸۶/۳%) و برزيل (۷/۱۷%)، ۵ کشور بزرگ صادرکننده اين کالاها به سنگاپور در طول اين دوره بوده‌اند.

گروه کالايى پنج

در اين گروه کالايى که شامل مواد شيميايى مى‌باشد، به‌ترتيب؛ ايالات‌متحده (۲/۲۴%)، ژاپن (۸۸/۱۹%)، آلمان (۹۱/۶%)، انگلستان (۵/۶%) و فرانسه (۷۸/۵%) بزرگترين صادرکنندگان اين گروه کالايى در دوره مذکور به سنگاپور بوده‌اند.

گروه کالايى شش

در اين گروه کالايى که شامل کالاهاى توليدى (صنعتي) مى‌باشد، به‌ترتيب؛ ژاپن (۴۱/۲۲%)، مالزى (۹/۳۹ %)، چين (۶۹/۸%)، اندونزى (۴۷/۸%) و ايالات‌متحده (۵۲/۶%) بزرگترين صادرکنندگان اين گروه کالايى به سنگاپور در دوره مذکور بوده‌اند.

گروه کالايى هفت

در اين گروه کالايى که بيانگر لوازم و ماشين‌آلات مى‌باشد، به‌ترتيب؛ ژاپن (۹/۲۹%)، ايالات‌متحده (۱۷/۶۶ %)، مالزى (۱۳/۱۴%)، تايلند (۷۸/۶%)، و جمهورى کره (۶۵/۵%) بزرگترين صادرکنندگان اين گروه کالايى در دوره مذکور به سنگاپور بوده‌اند.

گروه کالايى هشت

در اين گروه که بيانگر توليدات ناتمام صنعتى مى‌باشد، به‌ترتيب؛ ايالات‌متحده (۸۵/۲۰%)، ژاپن (۱۶/۹۳ %)، مالزى (۴۴/۹%)، اندونزى (۱۷/۹%) و تايلند (۶۸/۶%) بزرگترين صادرکنندگان اين سبد کالايى به سنگاپور در اين دوره زمانى مى‌باشند.

گروه کالايى نه

در اين گروه کالايى که ساير کالاها (غير از کالاهاى ذکر شده) را دربر مى‌گيرد، به‌ترتيب؛ استراليا (۴۱/۲۳%)، ژاپن (۳۱/۲۱%)، جمهورى (۹۶/۱۳%)، ايالات‌متحده (۲۳/۱۱%) و فيليپين (۲۳/۸%)، ۵ کشور عمده صادراتى اين نوع کالاها به سنگاپور در دوره مذکور مى‌باشند.


آنچه که در پاراگراف‌هاى بالا ذکر شد، تمامى رقباى عمده صادراتى به سنگاپور را در گروه‌هاى مختلف کالايى نشان مى‌دهد که نمودارهاى مربوط به آنها ارائه گرديده است. تجّار و بازرگانان و توليدکنندگان ايرانى مى‌توانند با در نظر گرفتن اين رقباى عمده امکان نفوذ به اين بازارها را مورد بررسى قرار بدهند. (Direction of Trade Year Book ( IMF 1998)

گروه کالايى پنج

در اين گروه کالايى که شامل مواد شيميايى مى‌باشد، به‌ترتيب؛ ايالات‌متحده (۲/۲۴%)، ژاپن (۸۸/۱۹%)، آلمان (۹۱/۶%)، انگلستان (۵/۶%) و فرانسه (۷۸/۵%) بزرگترين صادرکنندگان اين گروه کالايى در دوره مذکور به سنگاپور بوده‌اند.

گروه کالايى شش

در اين گروه کالايى که شامل کالاهاى توليدى (صنعتي) مى‌باشد، به‌ترتيب؛ ژاپن (۴۱/۲۲%)، مالزى (۹/۳۹ %)، چين (۶۹/۸%)، اندونزى (۴۷/۸%) و ايالات‌متحده (۵۲/۶%) بزرگترين صادرکنندگان اين گروه کالايى به سنگاپور در دوره مذکور بوده‌اند.

گروه کالايى هفت

در اين گروه کالايى که بيانگر لوازم و ماشين‌آلات مى‌باشد، به‌ترتيب؛ ژاپن (۹/۲۹%)، ايالات‌متحده (۱۷/۶۶ %)، مالزى (۱۳/۱۴%)، تايلند (۷۸/۶%)، و جمهورى کره (۶۵/۵%) بزرگترين صادرکنندگان اين گروه کالايى در دوره مذکور به سنگاپور بوده‌اند.

گروه کالايى هشت

در اين گروه که بيانگر توليدات ناتمام صنعتى مى‌باشد، به‌ترتيب؛ ايالات‌متحده (۸۵/۲۰%)، ژاپن (۱۶/۹۳ %)، مالزى (۴۴/۹%)، اندونزى (۱۷/۹%) و تايلند (۶۸/۶%) بزرگترين صادرکنندگان اين سبد کالايى به سنگاپور در اين دوره زمانى مى‌باشند.

گروه کالايى نه

در اين گروه کالايى که ساير کالاها (غير از کالاهاى ذکر شده) را دربر مى‌گيرد، به‌ترتيب؛ استراليا (۴۱/۲۳%)، ژاپن (۳۱/۲۱%)، جمهورى (۹۶/۱۳%)، ايالات‌متحده (۲۳/۱۱%) و فيليپين (۲۳/۸%)، ۵ کشور عمده صادراتى اين نوع کالاها به سنگاپور در دوره مذکور مى‌باشند.


آنچه که در پاراگراف‌هاى بالا ذکر شد، تمامى رقباى عمده صادراتى به سنگاپور را در گروه‌هاى مختلف کالايى نشان مى‌دهد که نمودارهاى مربوط به آنها ارائه گرديده است. تجّار و بازرگانان و توليدکنندگان ايرانى مى‌توانند با در نظر گرفتن اين رقباى عمده امکان نفوذ به اين بازارها را مورد بررسى قرار بدهند. (Direction of Trade Year Book ( IMF 1998)