بررسى روند واردات کشور سنگاپور نشان‌دهندهٔ اين است که در يک دوره زمانى بلندمدت واردات اين کشور دائماً در حال رشد بوده است که در سال ۱۹۹۸ به‌دليل بحران جنوب شرق آسيا، اندکى کاهش پيدا کرده است و ليکن بررسى آمار واردات اين کشور در فصل‌هاى اول تا سوم سال ۱۹۹۹ نشانگر رشد دوبارهٔ واردات اين کشور به‌صورت فصل اول ۲۶۰/۲۳، فصل دوم ۸۶۳/۲۸ و فصل سوم ۳۷۲/۲۹ مى‌باشد.

جدول روند واردات کشور سنگاپور طى سال‌هاى (۹۸ - ۱۹۹۵)ميليون دلار آمريکا

واردات ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
ميزان واردات ۱۲۴،۵۰۷ ۱۳۱،۳۳۸ ۱۳۲،۴۳۷ ۱۰۴،۷۱۹
رشد سالانه - ۵/۶ % تقريباً صفر ۲۰ %


(مأخذ: Direction of Trade Year Book IMF1999)


بررسى واردات سنگاپور به تفکيک گروه‌هاى کالايى بر اساس طبقه‌بندى (SITC)، نشان‌دهنده اين است که واردات گروه کالايى هفتم، يعنى لوازم و ماشين‌آلات که شامل اقلام الکترونيکي، ماشين‌هاى توليد نيرو، گيرنده راديويى و تلويزيوني، ماشين‌آلات صنعتي، کشتى‌هاى بزرگ و کوچک، تجهيزات نفتى و وسايل نقليه جاده‌اي، بزرگترين گروه کالايى وارداتى سنگاپور را به‌خود اختصاص مى‌دهد. ميزان واردات اين گروه کالاهايى در سال ۱۹۶۰، بالغ بر ۲۸۸ ميليون دلار معادل ۹/۶% از کل واردات سنگاپور را به‌خود اختصاص مى‌دهد در حال‌که اين رقم در سال ۱۹۹۵، به عدد ۰۵۵/۱۰۲ ميليون دلار معادل ۵۷/۹ % از کل واردات سنگاپور در اين سال، بالغ گرديد که اين رقم در سال ۱۹۹۹ تشکيل دهندهٔ ۲/۶۰% از کل واردات سنگاپور مى‌باشد. (ITC, Detabases: International Trade Statistics)

جدول ترکيب واردات کشور سنگاپور از گروه‌هاى عمده کالايى در دوره (۹۸ - ۱۹۹۴) هزار دلار آمريکا

گروه 
کالا 
۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ مجموع ۵ سال
۰ ۲،۶۵۹،۲۶۸ ۲،۹۴۱،۷۴۴ ۳،۱۷۸،۶۸۶ ۳،۰۱۸،۲۵۵ ۱،۹۴۰،۵۹۵ ۱۳،۷۳۸،۵۴۸
۱ ۶۸۳،۹۲۷ ۸۸۴،۷۸۰ ۱،۱۱۰،۱۷۲ ۱،۰۷۰،۶۷۴ ۷۴۱،۸۳۷ ۴،۴۹۱،۳۹۰
۲ ۹۰۱،۵۳۴ ۱،۰۲۲،۶۳۲ ۹۱۶،۶۰۰ ۸۲۳،۶۵۸ ۶۲۰،۵۴۴ ۴،۲۸۴،۹۶۸
۳ ۳،۷۳۰،۸۱۴ ۳،۷۴۰،۰۴۱ ۳،۷۶۵،۹۵۹ ۳،۵۸۹،۲۹۷ ۲،۱۲۸،۸۵۱ ۱۶،۹۵۴،۹۶۲
۴ ۴۲۲،۸۹۶ ۵۲۷،۸۱۳ ۳۸۸،۶۱۸ ۳۶۰،۱۳۱ ۳۹۷،۰۷۰ ۲،۰۹۶،۵۲۸
۵ ۴،۶۵۰،۵۷۱ ۶،۲۲۲،۵۴۴ ۵،۶۹۳،۱۰۱ ۵،۷۰۰،۶۲۳ ۴،۳۵۶،۰۶۰ ۲۶،۶۲۲،۹۰۰
۶ ۹،۱۲۹،۳۷۲ ۱۰،۷۸۶،۵۹۴ ۱۰،۵۸۷،۵۸۵ ۱۱،۰۱۰،۵۵۶ ۷،۲۶۰،۸۲۱ ۴۸،۷۷۴،۹۲۸
۷ ۴۶،۵۴۰،۸۹۶ ۵۷،۷۹۷،۵۵۲ ۵۸،۹۵۸،۷۴۸ ۵۸،۱۲۸،۰۲۰ ۴۵،۱۳۵،۴۴۸ ۲۶۶،۵۶۰،۶۵۶
۸ ۸،۶۲۳،۸۶۹ ۹،۶۵۴،۶۱۵ ۹،۶۸۴،۵۴۶ ۹،۶۶۱،۸۲۲ ۸،۱۴۳،۲۱۱ ۴۵،۷۶۸،۰۴۶
۹ ۳،۱۰۷،۷۶۸ ۴،۷۴۴،۳۸۱ ۴،۸۷۰،۸۰۳ ۶،۰۸۸،۸۱۲ ۴،۰۴۵،۳۷۴ ۲۲،۸۸۷،۱۳۸


(مأخذ: Trade Aanalysis System, Copyright c ITC/VNSD, ۱۹۹۸)


بعد از اين گروه کالاهاى گروه ششم که کالاهاى صنعتى مى‌باشند، دومين گروه کالاهاى وارداتى سنگاپور مى‌باشند که اين گروه از کالاها در واردات سنگاپور از سال ۱۹۶۰، همچنان مسير صعودى داشته‌‌اند، به‌گونه‌اى که از رقم ۴۶۹ در سال ۱۹۶۰ به رقم ۹۱/۱۹ ميليون دلار رسيده و ۹/۱۰% از کل واردات سنگاپور در اين سال را تشکيل داده‌اند. در جدول ترکيب واردات کشور سنگاپور از گروه‌هاى عمده کالايى در دوره (۹۸ - ۱۹۹۴) ترکيب واردات سنگاپور در دوره زمانى 1987 - 95 /1944 - 98 بر اساس طبقه‌بندى (SITC) ارائه شده است.


همچنين بر اساس طبقه‌بندى (HS)، عمده‌ترين اقلام وارداتى سنگاپور در جدول اقلام عمده وارداتى سنگاپور بر حسب گروه‌هاى (HS) نشان داده شده است.