برنامه حمايت از توسعه و تحقيقات (R&D)

براى حمايت از پروژه‌هاى توسعه و تحقيقاتى خاصى که باعث افزايش قدرت رقابت شرکت‌ها و توسعه توانايى شرکت‌هاى داخل مى‌شود، مزايايى قائل مى‌شود.

برنامه مشوق تحقيق براى شرکت‌ها

بر اساس اين برنامه به‌منظور توسعه توانايى‌هاى توسعه‌اى و تحقيقاتى شرکت‌هاى داخل سنگاپور، مزايايى به اين شرکت‌ها اعطاء مى‌گردد.


با وجود معافيت‌هاى مالياتى که در بخش‌هاى قبل به آن اشاره شد بايد گفت که اين نوع کمک‌ها تمام دلايل جذب سرمايه‌هاى خارجى نيستند، بلکه امتيازات اقتصادي، سخت‌کوشي، نيروى کار متواضع و کم توقع، نظام پيشرفته بانکى و بيمه‌اي، ترابرى منظم دريايى و غيردريايي، ارتباطات مخابرات کارآمد و آرامش دلپذير زندگي، اعتماد به نفس رهبران سياسى و مصادره امور، کارايى نظام اداري، ثبات سياسى و امنيتى و امنيت اجتماعى و نگرش اقتصادى در همه امور جملگى دلايل ديگر کسب توفيق در جذب سرمايه‌هاى خارجى هستند.