مشوق‌ مالياتى براى درآمدهاى واحد پول جارى آسيايى (Asian Currency Unite)

نرخ ماليات امتيازى ۱۰ درصدى به درآمدهاى ناشى از فعاليت نمايندگى خارجى (ACU) غيرساکن و مؤسسات مالى واجد شرايط در سنگاپور اعطاء مى‌شود. از درآمدهاى مازاد (ACU) که بيش از ۵۰ ميليون سنگاپور (در حدود ۲۹ ميليون دلار آمريکا) باشند در حدود ۵/۰% ماليات گرفته مى‌شود.

برنامه کاهش به نصف ماليات براى تحقيق و توسعه مالى

هزينه‌هاى مرتبط با توسعه مهارت‌هاى جديد و فعاليت‌هاى علمى مالى در سنگاپور ممکن است مستحق کاهش به نصف ماليات باشد.

برنامه معافيت مالياتى براى مديريت وجوه نقد

مديرانى که حداقل ۵ ميليارد دلار سنگاپور (حدود ۳ ميليارد دلار آمريکا) از وجوه نقد سرمايه‌گذاران خارجى را تحت کنترل دارند از معافيت مالياتى ۵ ساله بهره‌مند خواهند شد. به ساير مديران وجوه نقد يک امتياز مالياتى ۱۰ درصدى داده خواهد شد.

مشوق مالياتى مصوب براى شرکت‌هاى خدمات بازرگانى

درآمد سرمايه‌گذارى‌هايى که از طريق خدمات بازرگانى حاصل مى‌شود از ماليات معاف هستند.

برنامه مشوق مالياتى براى فعاليت‌هاى مربوط به بازار اسناد

بر اساس اين مشوق، درآمدهاى ناشى از تنظيم، تعهد و توزيع اوراق قرضه از معافيت ماليات بهره‌مند مى‌شوند. از سود حاصل از اوراق قرضه ۱۰ درصد ماليات اخذ مى‌گردد که سود حاصل از اوراق قرضه براى شرکت‌هاى غيرساکن در سنگاپور (بدون حضور دائمى در سنگاپور) از ماليات معاف خواهد بود.

برنامه معافيت مالياتى براى تسهيلات اتحاديه

حق‌الزحمه، سود، کميسيون و ساير درآمدهاى حاصل از تنظيم، تعهد و مشارکت در اعتبارات سنديکا، تضمين و تسهيلات مربوط به وام‌هايى که از خارج مورد استفاده قرار مى‌گيرند از معافيت مالياتى بهره‌مند خواهند شد.


البته برنامه‌هاى مشوقى ديگرى نيز توسط (MAS) در زمينه مبادله وثيقه‌هاى خارجي، پول غالب خارجى در بورس سنگاپور، ادارات مرکزى عملياتي، مراکز خزانه‌دارى و مالى و بازرگانى بيمه خارجي، ارائه گرديده است که فرصت پرداختن به آنها در اينجا وجود ندارد.