برنامه کارآفرينان براى معامله متقابل

شرکت‌ها به‌ندرت در تجارت متقابل وارد مى‌شوند، آن‌دسته از شرکت‌هايى که در تجارت متقابل وارد شده و حداقل يک قسمت از هر مبادله را از طريق سنگاپور انجام دهند، حالت کارآفرين را پيدا مى‌کنند. در اين حالت‌ها معافيت کامل از ماليات بر سود ناشى از تجارت متقابل براى مدت ۵ ساله داده مى‌شود و مى‌تواند گسترش نيز پيدا بکند.

مشوق مصوب بازرگانى نفت (Approved Oil Trader)

مشوق‌هاى (AOT) براى تسهيل و گسترش فعاليت‌هاى مربوط به تجارت بين‌المللى نفت داده مى‌شود. متقاضيان اين نوع تشويق بايستى بازرگانى نفت را با يک شبکه جهان‌گستر مناسب و يک حجم قابل قبولى از مبادلات فيزيکى بر مبناى اصولى انجام دهند. (AOT) مشمول ماليات امتيازى ۱۰ درصدى هستند. اين تشويق بر مالياتِ بر روى درآمدهاى ناشى از تجارت بين‌المللى نفت و محصولات نفتى وضع شده است.

مشوق‌هاى تجارت بين‌المللى (Approved International Trader)

شرايط (AIT) مانند (AOT)است. با اين تفاوت که امتياز ماليات براى (AIT) براى درآمدهاى ناشى از تجارت بين‌المللى کالاها و محصولات غيرنفتى داده مى‌شود.

مشوق‌هاى شرکت‌هاى حمل و نقل دريايى بين‌المللى
(Approved International Shipping Entor Prise)

شرکت‌هاى حمل و نقل دريايى بين‌المللى که فعاليت‌هاى خود را در سنگاپور آغاز کرده‌اند، مستحق اين تشويق هستند. درآمدهاى ناشى از عمليات کشتى‌هاى غيرسنگاپورى که بيرون از سنگاپور هستند، مشمول اين تشويق نيستند.

مشوق‌هاى مصوب براى هواپيما

بر اساس اين مشوق موجر هواپيما از نرخ ماليات امتيازى بر درآمدهاى ناشى از عمليات ايجاد نمايندگى خارجى هواپيماها بهره‌مند مى‌گردد.