احزاب سياسى و اتحاديه‌هاى تجارى در لهستان از لخاظ تاريخى از عمق و غناء زيادى برخوردار بوده و از تقسيم‌بندى خاصى در کشورهاى منطقه برخوردارند. قطب‌گرايى بين احزاب کمونيست سابق (چپگراها) از يکسو و احزاب هوادار همبستگى (راستگراها) از سوى ديگر در سياست لهستان برجسته هستند. از ديد صاحبنظران سياسي، عليرغم اختلافات بسيار در بين احزاب سياسى و اتحاديه‌هاى تجارى در مسايل سياسي، اقتصادي، اجتماعى و فرهنگي، بين آنان در زمينه مسائل کلان کشورى اجماع خاص وجود دارد. همه آنان هوادار همگرايى اروپايي، خصوصى‌سازى با رعايت حقوق انسان‌ها و اصلاحات اقتصادى هستند. مهمترين دغدغهٔ آنان در مورد نحوه و شکل سرعت بخشيدن به روند اصلاحات است.در اصل ۱۲ قانون اساسى لهستان آمده است: دولت موظف است تا آزادى لازم به‌منظور تأسيس و فعاليّت احزاب سياسى در کشور را تضمين نمايد. لذا احزاب سياسى براساس اصل آزادي، اختيار، آگاهى و برابرى اتباع لهستان ايجاد شده و اهداف آنها بايد در راستاى سياست و ابزارهاى يک کشور دمکراتيک باشد.


دراصل ۱۲ قانون اساسى لهستان آمده است: دولت موظف است تا آزادى لازم به‌منظور ايجاد اتحاديه‌هاى تجاري، سازمان‌هاى حرفه‌اى اجتماعى و کشاورزي، جنبش‌هاى مدنى و ديگر اجتماعات و مؤسسات آزاد را تأمين نمايد. لذا احزاب سياسى و سازمان‌هايى که برنامه‌هاى آن براساس روش‌هاى توتاليترى و مدل فعاليّت‌هاى آنها براساس نازيسم، فاشيسم و کمونيسم بوده و کسانى که برنامه‌ها و فعاليّت‌هاى آنها مؤيد تعصبّات ملّى و نژادى و کاربرد زور براى اهداف قدرت طلبانه و يا نفوذ بر سياست دولت يا عضوگيرى پنهانى است از ادامه فعاليّت، محروم خواهند شد.


احزاب مهم لهستان که در سال‌هاى اخير نقش ممتازى در صحنهٔ سياسى و تصميم‌گيرى‌هاى کشور داشته عبارتند از:


حزب اتحاديه چپ دمکراتيک (حزب سوسيال دمکراسى سابق)، حزب دهقانان لهستان، حزب اقدام انتخاباتى همبستگي، حزب اتحاديه آزادي، حزب تريبون شهروندي، حزب حقوق مدني، حزب اتحاد مرکز، حزب اتحاد مسيحى ملي، کنفدراسيون لهستان مستقل، اتحاديه کار، جنبش بازسازى لهستان، جنبش کارگران لهستان، حزب دمکرات مسيحى لهستان، حزب سوسياليست لهستان،