براساس اصول قانون لهستان نخست‌وزير رياست شوراى وزيران را برعهده دارد. نخست‌وزير از طريق توافق احزاب موجود در پارلمان تعيين و به رئيس‌جمهور معرفى مى‌گردد. نخست‌وزير نيز طى ۲ هفته کابينهٔ خود را به رئيس‌جمهور و پارلمان معرفى مى‌کند. براساس قانون اساسى جديد مصوب سال ۱۹۹۷ - که با استانداردهاى اتحاديه اروپا هماهنگ گرديده است - نخست‌وزير از اختيارات بيشترى در بخش اجرايى برخوردار گرديده است.


با توجه به کسب ۲۳۱ کرسى از مجموع ۴۶۰ کرسى در انتخابات پارلمانى سپتامبر ۲۰۰۱ ميلادى توسط اتحاديهٔ چپ دمکراتيک و ائتلاف اين حزب با ديگر احزاب چپگرا مانند: حزب دهقانان، اتحاديهٔ خانواده‌هاى لهستان براى تشکيل کابينه، آقاى لشک ميلر رهبر اتحاديه چپ دمکراتيک SLD به عنوان نخست‌وزير معرفى و اعضاء کابينه خود را از ميان احزاب ائتلافى انتخاب و به پارلمان رئيس‌جمهور معرفى کرد. لازم به ذکر است اعضاء کابينهٔ جديد لهستان اکثراً همان اعضاء کابينه ائتلافى اتحاديه چپ دمکراتيک با حزب دهقانان طى سال‌هاى ۱۹۹۷-۱۹۹۳ مى‌باشند.


طى دههٔ ۱۹۹۰ ميلادى بخاطر کاهش حجم و تصدى‌گرى دولت در سطح جامعه و واگذارى امور به بخش خصوصى تعدادى از وزارتخانه‌ها منحل و وظايف آنها به وزارتخانه‌هاى ديگر يا جديد واگذار گرديد. لذا در سال ۱۹۹۷ وزارتخانه‌هاى مهمّى مانند صنعت و تجارت، مسکن و طرح‌ريزى کالبدى و همکارى‌هاى اقتصادى خارجى منحل و وزارتخانه‌هايى مانند اقتصاد و خزانه‌دارى ايجاد گرديدند.

وزارتخانه‌ها در لهستان

وزارت امور خارجه، وزارت دفاع ملي، وزارت امور داخله و اجراء، وزارت کشاورزى و اقتصاد غذايي، وزارت فرهنگ و ميراث ملي، وزارت اقتصاد، وزارت حفاظت از محيط زيست، منابع طبيعى و جنگلداري، وزارت دارائي، وزارت بهداشت و رفاه اجتماعي، وزارت دادگستري، وزارت کار و امور اجتماعي، وزارت آموزش ملي، وزارت حمل و نقل و اقتصاد دريايى و وزارت خزانه‌داري.