لهستان در سال ۱۹۸۶ به عضويت بانک جهانى درآمد. با تغيير نظام کمونيستى در لهستان اين بانک حضور فعّالى در مرحله انتقال از سيستم متمرکز به سمت اقتصاد بازار آزاد در اين کشور داشته است. بانک جهانى تا پايان سال ۲۰۰۱ ميلادى بيش از ۵/۵ ميليارد دلار به لهستان کمک نموده است. طى اين سال‌ها بانک جهانى در ۳۷ پروژه در زمينه‌هاى توسعهٔ راهسازى و بنادر، توسعه روستايي، جنگلداري، انرژى حرارتي، بخش‌هاى کشاورزى و مالى در لهستان سرمايه‌گذارى کرده است. همچنين اين بانک به ۱۴ پروژهٔ بزرگ اقتصادى در لهستان ۶/۱ ميليارد دلار وام اعطاء کرده است.نماينده بانک جهانى در لهستان در مورد فعاليّت‌هاى آيندهٔ بانک در اين کشور معتقد است مهمترين اهداف بانک جهانى کمک به کشورهاى عضو براى کاهش فقر مى‌باشد. نکتهٔ مهم اين است که فقر در لهستان در مقايسه با کشورهاى ديگر وجود ندارد. به نظر وى رشد اقتصادى بايد بتواند موجب کاهش فقر و بيکارى در کشور و رشد اشتغال باشد. مهمترين موضوعات در دستور کار بانک جهانى در لهستان در بخش انرژى و در امر بازسازى و تشويق به رقابت در بخش گاز و خصوصى‌سازى کامل معادن زغال‌سنگ مى‌باشد.