در ۱۵ فوريهٔ ۱۹۹۱ به ابتکار نخست‌وزيران مجارستان، لهستان و چکسلواکى در شهر ويشگراد مجارستان بيانيه همکارى بين اين سه کشور به ‌امضاء رسيد. آنان هدف اصلى از بيانيه فوق را پيشبرد مشارکت و همگرايى با نهادهاى اروپاى غربى و پيوستن به ساختارهاى اقتصادي، امنيتي، سياسى و حقوقى اروپايى و فراهم نمودن فرصت‌هاى مناسب براى همکارى سياسى و اقتصادى با يکديگر اعلام کردند. هدف ابتدايى گروه ويشگراد تحکيم دمکراسي، اقتصاد بازار آزاد و تفاهم بر روى تشکيل منطقه تجارت آزاد اروپاى مرکزى در اکتبر ۱۹۹۱ بوده است. موافقت‌نامه تجارت آزاد اروپاى مرکزى در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۲ در شهر کراکف لهستان توسط وزراء امور خارجه کشورهاى لهستان، مجارستان و چکسلواکى امضاء شد. کشورهاى فوق که امضاءکنندگان موافقت‌نامهٔ پيوسته با اتحاديهٔ اروپا نيز بودند از طريق اين موافقت‌نامه مصمم گرديدند تا آمادگى کامل خود را براى عضويت در اتحاديهٔ اروپا اعلام دارند.

شالودهٔ اصلى تأسيس کشورهاى عضو اين موافقت‌نامه از نظر سياسى

اعادهٔ کامل استقلال دولت‌ها، رعايت دمکراسي، حقوق بشر و آزادى‌هاى اساسي، از بين بردن سيستم توتاليترى و ايجاد دمکراسى پارلمانى و از نظر اقتصادى ايجاد اقتصاد آزاد و تأسيس منطقهٔ آزاد تجارى و برچيدن موانع فرآورى تجارت آزاد در چارچوب مقررات گات - مادهٔ ۲۴ - بوده است.


با جدايى اسلواک از چک و حضور ۴ کشور در اجلاس پزنان لهستان آنان پيش شرط‌هاى زير را براى پذيرفتن کشورهاى جديد در اين موافقت‌نامه را بدين ترتيب اعلام کردند. عضويت در سازمان تجارت جهاني، امضاء موافقت‌نامهٔ پيوسته با اتحاديهٔ اروپا و موافقت و تصويب کشورهاى عضو موافقت‌نامه با پيوستن کشورهاى جديد.


تاريخچهٔ موافقت‌نامهٔ تجارت آزاد اروپاى مرکزى:


۲۱ دسامبر ۱۹۹۲ - موافقت‌نامهٔ تجارت آزاد اروپاى مرکزى بين لهستان، مجارستان و چکسلواکى امضاء شد.


۱ مارس ۱۹۹۳- با جدايى اسلواک از چک اعضاء آن به ۴ کشور ارتقاء يافتند. آنان در نخستين گام ۴۰ درصد عوارض بر کالاهاى صنعتى خود را کاهش دادند.


۱ ژوئيه ۱۹۹۴ - کشورهاى عضو کاهش ۵۰ درصدى بر کالاهاى وارداتى را اعلام کردند.


۱ ژانويه ۱۹۹۶ - اعضاء با عضويت اسلوونى با اين موافقت‌نامه موافقت کردند. از اين تاريخ عوارض گمرکى بر کالاهاى صنعتى تا حدود ۸۰ درصد کاهش يافت و کاهش تدريجى عوارض بر محصولات کشاورزى ادامه يافت.


۱ ژانويه ۱۹۹۷ - عوارض گمرکى بر توليدات صنعتى - باستثناء برخى کالاهاى حساس - به‌طور کامل برداشته شد.


۱ژوئيه ۱۹۹۷ - رومانى به عضويت اين موافقت‌نامه درآمد.


۱ژانويه ۱۹۹۹- با پيوستن بلغارستان به اين موافقت‌نامه موافقت گرديد. کشورهاى کرواسي، بالتيک (ليتوانى و لتوني)، اوکراين و مقدونيه خواستار پيوستن به اين موافقت‌نامه هستند.