دولت‌هاى لهستان در دوران حاکميت کمونيستى در راستاى تبعيت از اتحاد جماهير شوروى روابط سياسى و اقتصادى گسترده‌اى با رژيم عراق داشته‌اند. براساس اطلاعاتى که مشروح آن در هفته‌نامهٔ نداى ورشو (Voice of Warsaw) در اوايل سال ۱۹۹۶ ميلادى منتشر شد در سال ۱۹۹۱ ميلادى که جنگ دوم خليج‌فارس با عمليات هوايى آمريکا و متحدين عليهٔ تأسيسات عراق آغاز گرديد لهستانى‌هاى شاغل در صنايع عراق نقش مهمى در همکارى با آمريکا و متحدين براى نابودى تأسيسات عراق ايفاء نموده و از سال ۱۹۹۱ سفارت لهستان در بغداد نقش حافظ منافع آمريکا در عراق را بر عهده داشته است.


تداوم سياست نگاه به غرب و تلاش لهستان جهت پيوستن به ساختارهاى غربى از يک‌سو و عدم تمکين عراق بر رعايت قطعنامه‌هاى سازمان ملل متحد و مخالفت‌هاى موردى اين کشور جهت تداوم بازديد بازرسان امحاى تسليحات هسته‌اى از تأسيسات اتمى عراق، موجب گرديد تا مقامات لهستانى در کنار کشورهاى آمريکا و انگليس، توجيه‌گر بمباران موشکى عليه تأسيسات اتمى عراق در طول دهه ۱۹۹۰ ميلادى باشند. لهستان مانند کشور طرفدار سنتى آمريکا (اسرائيل) و طرفداران سنتى انگليس (اسرتاليا و کانادا) همواره تائيدگر سياست‌هاى آمريکا در منطقه خاورميانه بوده است.