لهستان به‌عنوان بزرگترين و پرجمعيت‌ترين کشور اروپاى مرکزى نقش فعّال، قوى و سازنده‌اى را در صحنهٔ سياست و اقتصاد منطقه اروپاى مرکزى ايفاء کرده است. اين کشور از آغاز دههٔ ۱۹۹۰ ميلادى - قبل از عضويت در ناتو - تلاش سازنده‌اى را براى حضور در پيمان‌ها و ابتکارات منطقه‌اى از جمله مثلث وايمار با فرانسه و آلمان، مثلث ويشگراد با مجارستان و چکسلواکي، موافقت‌نامهٔ تجارت آزاد اروپاى مرکزي، طرح ابتکار اروپاى مرکزي، سازمان امنيت و همکارى اروپا و ديگر سازمان‌هاى منطقه‌اى انجام و تعهد خود را نسبت به آزادي، احترام به حقوق بشر و دمکراسى به اثبات رسانده است. با عضويت لهستان در ناتو و موافقت اتحاديه اروپا جهت عضويت اين کشور در اتحاديه، لهستان ميزبان کنفرانس‌هاى بين‌المللى و منطقه‌اى زيادى در سال‌هاى اخير بوده است. در اين بين دو کنفرانس بين‌المللي: به‌سوى جامعه دمکراسى در دو بخش دولتى و غيردولتى در سال ۲۰۰۰ ميلادى و مبارزه با تروريسم در سال ۲۰۰۱ از اهميت زيادى برخوردار بوده است.

کنفرانس به ‌سوى جامعه دمکراسى

کنفرانس به‌ سوى جامعه دمکراسى در دو بخش دولتى و سازمان‌هاى غيردولتى و به‌مدت ۲ روز در ۲۶ ژوئن سال ۲۰۰۰ و با حمايت‌هاى مادّى و معنوى مادلين آلبرايت وزير امور خارجهٔ وقت آمريکا در ورشو برگزار گرديد.

کنفرانس دولتى

کنفرانس دولتى با حضور نمايندگان دولتى بيش از يکصد جهان در محل پارلمان لهستان برگزار شد.

اجلاس سازمان‌هاى غير دولتى NGO

در اين اجلاس نمايندگان بيش از ۸۵ کشور (نهادهاى مدني) جهان، شرکت داشتند. شرکت‌کنندگان، اين همايش را به‌عنوان اولين گردهمايى بين‌المللى دمکراسى‌هاى جهان در تاريخ بشريت معرفى و برگزارى آن را در حاشيه اجلاس بين‌الدولى بسيار مهم ارزيابى کردند.

اهداف اين اجلاس

اهداف اصلى اين اجلاس تأثيرگذارى بر تصميمات وزارت امورخارجه دولت‌ها و ايجاد گفتمان بين‌نهادهاى مدنى و دولت‌ها در سطح جهانى بوده و مقرر گرديد اين همايش هر دو سال يک‌بار در يکى از کشورها برگزار شود.

مهمترين مباحث مطرح شده در همايش NGO

- همکارى کشورهاى دمکراتيک و حمايت از تحولات دمکراتيک؛


- تأثير شرايط و وضعيت فرهنگ و اقتصاد بر توسعه دمکراتيک؛


- نقش ارزش‌هاى دمکراتيک در ميان سازمان‌هاى مالى بين‌المللى و تأثيرجهان‌گرايى بر دمکراسي.

بيانيه پايانى اجلاس NGO.

- ابزار خرسندى از گسترش دمکراسى در کشورهاى کمونيستى طى سال‌هاى اخير؛


- رعايت معيارها و استانداردهاى انتخابات آزاد و عادلانه، آزادى بيان و مطبوعات؛


- نيروهاى مستعد جهانى بايد ضمن همکارى بيشتر با يکديگر موجب حاکميت قانون و تقويت نهادهاى مدنى جهانى شده و ديالوگ بين دولت‌ها و نهادهاى مدنى و بين دولت‌هاى دمکراتيک براى پيشرفت دمکراسى را ضرورى بدانند.

سازمان‌دهندگان اصلى اجلاس

سازمان‌دهندگان اصلى اين اجلاس بنياد استقلال باتورى Stephen Batory و خانهٔ آزادى Freedom hous از آمريکا بودند. بنياد باتورى که در سال ۱۹۸۸ تأسيس شد مهمترين بنياد غيرحکومتى است که در تحولات و دگرگونى‌هاى دمکراتيک در لهستان و کشورهاى اروپاى شرقى نقش مهم داشته است. خانه آزادى نيز در سال ۱۹۴۱ تأسيس و هدفش گسترش دمکراسي، حقوق سياسى و آزادى‌هاى مدنى در سراسر جهان بوده است. سازمان دهندگان همايش مذکور از رهبران و مخالفين کشورها، اساتيد دانشگاه‌ها، نمايندگان سازمان‌هاى غيرحکومتى NGO، رهبران دينى و نهادهاى مدني، اتحاديه‌هاى کارگرى و مطبوعات براى تبادل نظر پيرامون دمکراسى و ارزش‌هاى آن و چگونگى گسترش فضاى دمکراتيک در جهان دعوت به‌عمل آورد.


برگزارى اولين کنفرانس بين‌المللى به‌سوى جامعه دموکراسى در ورشو که با حمايت مالى بنياد باتورى و خانه آزادى و حمايت سياسى مقامات آمريکا در لهستان برپا گرديد از دو جهت براى بانيان آن اهميت داشته است:


لهستان به عنوان ميزبان، يعنى کشورى که طى ده‌سال اخير در راستاى اصلاحات سياسى و اقتصادى مورنظر غرب تمامى تلاش خود را به‌عنوان مدلى که از سوى غرب براى کشورهاى راغب به دمکراسى درنظر گرفته شود، معمول داشته است انتخاب گرديد. لذا آمريکا، کشورهاى ديگر در اين اجلاس را ترغيب مى‌نمود تا الگوى لهستان را فرا گرفته و اجراء نمايند.