اهداف سياست خارجى لهستان طى يک دهه از زمان تحوّلات سال ۱۹۸۹ به اين سوء تلاش جهت عضويت در ساختارهاى غربى (عضويت در ناتو و اتحاديه اروپا) و سياست حسن همجوارى با کشورهاى دوست و همسايه استوار بوده که توانست عضويت در ناتو را کسب و مذاکرات فشرده جهت عضويت در اتحاديه اروپا را ادامه دهد.