طى دههٔ گذشته با توجه به تحولات سياسى و اقتصادى در لهستان برخورد مردم با مهاجرين خارجيان تا حدودى بهبود يافته است. در دوره‌اى که نظام کمونيستى بر اين کشور حاکم بود لهستانى‌ها حداقل تماس را با خارجيان داشته و تماس اندک آنان فقط با مردم کشورهاى سوسياليست بوده است. لهستانى‌ها نيز فقط مى‌توانستند براى تفريح به سواحل درياى سياه و براى انجام کار فصلى به اتحاد جماهير شوروى و آلمان شرقى به سواحلى درياى سياه و براى انجام کار فصلى به اتحاد جماهير شوروى و آلمان شرقى مسافرت کنند.