آژانس سرمايه‌گذارى خارجى لهستانى در مارس ۱۹۹۲ تأسيس و باساس قانون جديد سرمايه‌گذاري، شرکت‌هاى خارجى را جهت حضور فعّال بازار اين کشور و سرمايه‌گذار دعوت مى‌نمايد. هدف اصلى اين آژانس ارتقاء جايگاه لهستان به عنوان کشورى جذاب براى سرمايه‌گذاران خارجى و ترغيب و تشويق آنان براى سرمايه‌گذارى در لهستان بوده است. اين نهاد تا کنون توانسته است فضاى مناسبى را براى جذب سرمايه‌گذارى خارجى در کشور انجام داده که نقش مهمّى در جذب سرمايه‌گذارى خارجى داشته است.


براساس آمار منتشره توسط آژانس دولتى سرمايه‌گذارى خارجى لهستان (PAIZ) و تائيد آن توسط سازمان توسعه و همکارى اقتصادى (OECD)، لهستان در سال ۲۰۰۱ ميلادى ۱۴/۷ ميليارد دلار سرمايه‌گذاى خارجى را جذب کرده است. سال ۲۰۰۰ ميلادى سالى استثناى براى لهستان بوده است. زيرا در اين سال با خصوصى‌سازى شرکت مخابرات لهستان و فروش ۳۵ درصد سهام آن به شرکت فرانسوى تله‌کومTele com اين کشور در مجموع ۶/۱۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذارى خارجى را در اين سال جذب نموده است. در سال ۲۰۰۱ ميلادى در حدود ۱۰۲ شرکت خارجى و تا پايان اين سال در مجموع ۹۰۶ شرکت خارجى از ۳۶ کشور جهان در لهستان حضور داشته‌اند. اين شرکت‌ها با بيش از ۵۶ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري، بيشترين ميزان سرمايه‌گذارى خارجى در بين کشورهاى منطقهٔ اروپاى مرکزى را در لهستان انجام داده‌اند. به عنوان مثال از هر ۱۰ دلار سرمايه‌گذارى انجام شده در منطقه اروپاى مرکزى و شرقي، ۴ دلار آن در بازار لهستان جذب شده است. براساس گزارش آنکتاد درآمد سرانه سرمايه‌گذارى خارجى در لهستان طى سال ۲۰۰۱ ميلادي، ۱۸۵ دلار و در طول سال‌هاى ۲۰۰۱-۱۹۹۸ در حدود ۷۹۶ دلار بوده است.


بر اساس گزارش منتشره، لهستان طى سال‌هاى ۲۰۰۱-۱۹۹۰ توانسته است ۷/۵۶ ميليارد دلار سرمايه‌گذارى خارجى را در بازار اقتصادى خود جذب نمايد که از اين ميان شرکت‌هاى فرانسوى با ۹/۷ ميليارد دلار و شرکت‌هاى آمريکاى با ۳/۷ ميليارد دلار، شرکت‌هاى آلمانى با ۹/۵ ميليارد دلار، شرکت‌هاى هلندى با ۹/۴ و شرکت‌هاى ايتاليايى با ۴/۳ ميليارد دلار به ترتيب بيشترين ميزان سرمايه‌گذارى خارجى را در لهستان انجام داده‌اند.


براساس گزارش فوق، شرکت تله‌کوم فرانسه با ۲/۳ ميليارد دلار سرمايه‌گذارى در بخش مخابرات و سيتى‌بانک Citybank آمريکا با یک ميليارد دلار در بخش بانکى مقام اول و دوم را کسب نموده‌اند.


کشورهاى اتحاديه اروپا با ۶۷ درصد از کل سرمايه‌گذارى خارجي، کشورهاى آمريکاى شمالى با حدود ۵/۱۶ درصد و ديگر کشورهاى جهان بقيه سرمايه‌گذارى در لهستان را از آن خود کرده‌اند.


از بين سرمايه‌گذارى‌هاى انجام شده ۵/۴۲ درصد در بخش صنعت، ۷/۲۲ درصد در بخش ماليه، ۱۱ درصد در بخش حمل و نقل و بقيه در بخش‌هاى ديگر سرمايه‌گذارى شده‌اند.


لازم به ذکر است که ۴۵ ميليارد دلار از کل سرمايه‌گذارى‌هاى انجام شده از جانب کشورهاى عضو OECD بوده است.

جدول حجم سرمايه‌گذارى خارجى در لهستان طى سال‌هاى ۲۰۰۱-۱۹۹۱

سال ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ۲۰۰ ۲۰۰۱
جذب سرمايه‌گذاري ۲۰۰ ميليون دلار ۱/۱ ميليارد دلار ۱/۴ ميليارد دلار ۱/۵ ميليارد دلار ۲/۵ ميليارد دلار ۷/۲ ميليارد دلار ۶/۶ ميليارد دلار ۱۰/۱ ميليارد دلار ۸/۳ ميليارد دلار ۱۰/۶ ميليارد دلار ۷/۱۴ ميليارد دلار
حجم تا پايان سال ۳۰۰ ميليون دلار ۱/۴ ميليارد دلار ۲/۸ ميليارد دلار ۴/۳ ميليارد دلار ۶/۸ ميليارد دلار ۱۴ ميليارد دلار ۲۰/۶ ميليارد دلار ۳۰/۷ ميليارد دلار ۳۹ ميليارد دلار ۴۹/۶ ميليارد دلار ۵۶/۷۴ ميليارد دلار