لهستان در طول سال‌هاى اصلاحات اقتصادى از نرخ رشد اقتصادى بالايى برخوردار بوده است. نقطهٔ اوج نرخ رشد در سال‌هاى ۱۹۹۶ هفت درصد و ۱۹۹۷ پنج درصد بوده است. اما نرخ رشد کشور به مرور زمان کاهش يافته است. دولت پيش‌بينى کرده است که نرخ رشد GDp در سال ۲۰۰۲ به ۲/۱ درصد برسد که پايين‌ترين حد خود در دهسال گذشته بوده است. دولت جديد لهستان که اولويت اصلى خود را ايجاد اشتغال و همگرائى با اتحاديه اروپا عنوان داشته است درصدد برنامه‌ريزى جهت افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلى به ميزان ۲/۳ درصد تا پايان سال ۲۰۰۳ و افزايش آن به ميزان ۵ درصد تا پايان سال ۲۰۰۴ بوده و تلاش مى‌کند تا آن را به مرحلهٔ اجرا درآورد.


از سوى ديگر کاهش نرخ رشد در کشور باعث عدم اشتياق سرمايه‌گذاران خارجى جهت سرمايه‌گذارى در لهستان نيز شده است. لذا مقامات لهستانى درصددند تا به سرمايه‌گذاران خارجى بقبولانند که دوران شکوفايى رشد اقتصادى (۷ درصد در سال ۱۹۹۶) بسر رسيده و سرمايه‌گذاران بايد خود را با واقعيات اقتصادى کشور وفق دهند.

جدول نرخ رشد اقتصادى در لهستان طى سال‌هاى ۲۰۰۱-۱۹۹۶

سال ۱۹۹۶ سال ۱۹۹۷ سال ۱۹۹۸ سال ۱۹۹۹ سال ۲۰۰۰ سال ۲۰۰۱
۷% ۵% ۴/۸% ۴/۱% ۴/۱% ۱/۱%