جدول نرخ رشد بخش خصوصى در اقتصاد کشور در سال ۱۹۹۰ و مقايسهٔ آن با سال ۲۰۰۰

سال GDP اشتغال خرده فروشي ساختمان صنعت صادرات و واردات
۱۹۹۰ ۴۰% ۴۹% ۵۱% ۴۰% ۱۸% ۳۰%
۲۰۰۰ ۷۲% ۷۴% ۹۵% ۹۶% ۷۳% ۸۴%

جدول حجم مبادلات تجارى لهستان طى سال‌هاى ۲۰۰۱-۱۹۹۰

سال صادرات ميليارد دلار واردات ميليارد دلار حجم مبادلات ميليارد دلار موازنه ميليارد دلار
۱۹۹۰ ۱۲/۳۲۲ ۹/۵۲۸ ۲۱/۸۵۰ ۲/۷۹۴+
۱۹۹۱ ۱۴/۹۰۳ ۱۵/۵۲۲ ۳۰/۴۲۵ ۰/۶۱۹-
۱۹۹۲ ۱۳/۱۸۷ ۱۵/۹۱۳ ۲۹/۱۰۰ ۲/۷۲۶-
۱۹۹۳ ۱۴/۱۴۳ ۱۸/۸۳۴ ۳۲/۹۷۷ ۴/۶۹۱-
۱۹۹۴ ۱۷/۲۴۰ ۳۱/۵۸۹ ۳۸/۸۲۹ ۴/۳۴۹-
۱۹۹۵ ۲۲/۸۹۴ ۲۹/۰۵۰ ۵۱/۹۴۴ ۶/۱۵۶-
۱۹۹۶ ۲۴/۴۴۰ ۳۷/۱۳۷ ۶۱/۵۷۷ ۱۲/۶۹۷-
۱۹۹۷ ۲۵/۷۵۱ ۴۲/۳۰۸ ۶۸/۰۵۹ ۱۵/۵۵۷-
۱۹۹۸ ۲۸/۲۲۹ ۴۷/۰۵۴ ۷۵/۲۸۳ ۱۸/۸۲۵-
۱۹۹۹ ۲۷/۴۰۷ ۴۵/۹۱۱ ۷۳/۳۱۸ ۱۸/۵۰۴-
۲۰۰۰ ۳۱/۶۵۱ ۴۸/۹۴۰ ۸۰/۵۹۱ ۱۷/۸۲۵-
۲۰۰۱ ۳۶/۰۶۲ ۵۰/۲۷۵ ۸۶/۸۹۵ ۱۴/۱۸۳-

جدول آخرين شاخص‌هاى اقتصادى لهستان (۲۰۰۱ ميلادى)

بودجهٔ دولت
۴۷ ميليارد دلار
(۱۹۲ ميليارد زلوتي)
درآمد مالياتى دولت ۳۷ ميليارد دلار
کسرى بودجه ۱۰ ميليارد دلار بدهى خارجي ۲۶/۳ ميليارد دلار
GDP (قيمت ثابت) ۱۹۱ ميليارد دلار سرمايه‌گذارى مستقيم خارجي ۵۶ ميليارد دلار
واردات ۵۰ ميليارد دلار صادرات ۳۶ ميليارد دلار
نرخ بيکاري ۱۸/۶ درصد رشد واقعى GDP ۱ درصد
متوسط دستمزد ماهانه ۴۲۶ دلار تورم ۵/۵ درصد
ميزان کل ديون ۶۵ ميليارد دلار ميزان ذخاير ارزي ۴۲ ميليارد دلار
نيروى کار در بخش صنعت ۲۶ درصد نيروى کار در بخش خدمات ۴۲ درصد
نيروى کار در بخش کشاورزي ۲۷/۶ درصد درآمد سرانه ۴۵۷۰ دلار