طى سال‌هاى حاکميت کمونيستى در لهستان عمده حجم مبادلات تجارى اين کشور با کشورهاى عضو کومکون بوده است. متعاقب تغيير نظام کمونيستى و تغيير سيستم اقتصادى در اين کشور، شرکاى تجارى لهستان نيز تغيير يافته و در پايان يک دهه از تحوّلات اقتصادى حجم مبادلات تجارى با کشورهاى توسعه يافتهٔ اروپايى بويژه اتحاديه اروپا به ۴/۶۱ درصد رسيده است. تقاضاى بالاى داخلى توسط مصرف کنندگان لهستانى موجب گرديده است تا علاوه بر رشد ۳ تا ۴ درصدى مصرف‌گرايي، سرمايه‌گذارى نيز از رشد ۱۱ درصدى برخوردار گردد. طى اين سال‌ها تقاضاى براى کالاى خارجى افزايش يافته و اين درصورتى است که توليدات داخلى نتوانسته‌اند با توليدات خارجى رقابت کنند. لذا عامل اصلى در افزايش حجم واردات کاهش رقابت در توليدات، بوده است.


براساس اسناد و آمارهاى منتشر شده توسط اداره مرکزى آمار و ادارهٔ گمرکات لهستان، طى سال ۲۰۰۱، رشد اقتصادى عمدتاً در صادرات منحصر به فرد بوده به‌گونه‌اى که صادرات لهستان در اين سال ۱۴ درصد افزايش داشته است.

جدول ساختار جغرافيايى واردات لهستان طى سال‌هاى ۲۰۰۱-۱۹۹۵

سال اتحاديه اروپا کشورهاى همسود کشورهاى توسعه يافته کشورهاى CEFTA کشورهاى در حال توسعه عضو EFTA
۱۹۹۵ %۶۴/۶ %۹/۶ %۱۰/۵ %۵/۶ %۶/۵ %۳/۲
۱۹۹۶ %۶۳/۹ %۹/۵ %۱۰/۹ %۶/۱ %۷/۱ %۲/۵
۱۹۹۷ %۶۳/۸ %۸/۶ %۱۱/۵ %۶/۳ %۷/۳ %۲/۵
۱۹۹۸ %۶۵/۹ %۶/۹ %۱۱/۸ %۶/۳ %۶/۹ %۲/۲
۱۹۹۹ %۶۴/۹ %۷/۷ %۱۱/۷ %۶/۷ %۶/۶ %۲/۴
۲۰۰۰ %۶۱/۲ %۱۱/۷ %۱۰/۶ %۷/۱ %۷/۲ %۲/۲
۲۰۰۱ %۶۱/۴ %۱۱/۱ %۱۱/۵ %۷/۴ %۶/۲ %۲/۴

جدول ساختار جغرافيايى صادرات لهستان طى سال‌هاى ۲۰۰۱-۱۹۹۵

سال اتحاديه اروپا کشورهاى همسود کشورهاى توسعه يافته کشورهاى CEFTA کشورهاى در حال توسعه عضو EFTA
۱۹۹۵ ۷۰% ۱۱/۴% ۵/۴% ۷/۵% ۴% ۱/۷%
۱۹۹۶ ۶۶/۳% ۱۳/۹% ۶/۴% ۷/۸% ۳/۴% ۲/۲%
۱۹۹۷ ۶۴/۲% ۱۷/۳% ۶/۸% ۶/۷% ۳/۴% ۱/۶%
۱۹۹۸ ۶۸/۳% ۱۳/۸% ۷/۲% ۵/۴% ۳/۶% ۱/۷%
۱۹۹۹ ۷۰/۵% ۹/۳% ۸% ۶/۵% ۳/۷% ۲%
۲۰۰۰ ۷۰% ۹/۳% ۸/۴% ۶/۳% ۴/۱% ۱/۹%
۲۰۰۱ ۶۹/۲% ۱۰% ۸/۷% ۶/۶% ۳/۴% ۲/۱%