تا چندى پيش، رهبرى جبهه آزادى‌بخش ملى مورو را نور ميسواري بر عهده داشت. وى در يک خانواده روستائى در جزيره‌اى دورافتاده از جزاير تاپول در مجمع‌الجزاير سولو به دنيا آمد. او عقايد اوليه مبارزاتى خود را با نظرات مارکس و لنين آغاز کرد. آنگاه تحت تأثير يکى از انقلابيون ويتنامى به نام نگوين جياب قرار گرفت.


فعاليت‌هاى سياسى وى با پايه‌گذارى جنبش سولو در يکى از جزاير سولو شروع شد. آنگاه مدتى رهبرى بخشى از يک گروه چپ‌گرا به نام گاياتالگ ماکابايان را بر عهده گرفت. وى در ادامه مبازه خود به نقش مذهب و تأثير مستقيم آن در مبارزات مردم فيليپين بيش از گذشته واقف شد. لذا در افکار پيشين او تغييراتى به‌وجود آمد، تا جائى‌که هم‌اکنون اين جبهه خواهان حاکميت قوانين قرآن در سراسر زمين‌هاى خود مى‌باشد.


ميسواري رهبر جبهه آزادى‌بخش ملى مورو در زمان تحصيل خود در دانشگاه فيليپين دوست صميمى خوزه ماريا سيزون دبير کل حزب کمونسيت فيليپين بوده است.


نور ميسواري در طول مدتى که در حال تبعيد بود، در کشور ليبى به‌سر مى‌برد و روابط گرمى با سرهنگ معمر قذافي داشت. شايان توجه است که جبهه آزادى‌بخش ملى مورو به رهبرى نور ميسواري در سال ۱۹۶۹ تأسيس شد و جناح‌هاى ديگر بعد از قرارداد ۱۹۷۶ در اوايل دهه ۸۰ از آن انشعاب کردند.


در جريان انتخابات رياست جمهورى هفتم فوريه ۱۹۸۶، جبهه آزادى‌بخش ملى مورو و به خانم آکينو گفته بود. در صورتى‌ از وى حمايت مى‌کند که حقوق سياسى از دست رفته آنها را بازگرداند و در اين راستا، ديدارى نيز در اسپانيا با يکديگر داشتند و آکينو قول داده بود که مسئله ميندانائو را براى هميشه حل نمايد. تنها نور ميسواري با يک قايق توپدار مالزيائى وارد فيليپين شد و مذاکراتى را با آکينو انجام داد. آکينو نيز اتنها نور ميسواري را به رسميت شناخت و حاضر شد با وى مذاکره کند.


در همين رابطه کنفرانس همبستگى بنگسا مورو متشکل از نمايندگان مردم مسلمان جنوب فيليپين در بيانيه خود گفته بود، مذاکره تنها با رهبرى واقعى جبهه آزادى‌بخش ملى مورو به رهبرى نور ميسواري ميسر است. در اين بيانيه از گروه هاشم سلامت و ديماش پونداتو خواسته شد که از جبهه آزادى‌بخش ملى مورو به رهبرى نور ميسواري پشتيبانى نمايند.

مذاکرات صلح جده

بعد از پيروزى خانم آکينو در هفتم فوريه ۱۹۸۶ در انتخابات رياست جمهورى از جمله وظايف وى رسيدگى به وضع مسلمانان جنوب فيليپين بود. خانم آکينو هنگام انتخابات به مسلمانان قول داده بود که در اولين فرصت به مسئله آنان رسيدگى کامل نمايد و طبق مذاکرات قبلى وى با نور ميسوارى رهبر جبهه آزادى‌بخش مورو قرار گيرد. به همين منظور نمايندگان دوطرف در ژانويه ۱۹۸۷ عازم جده گرديدند و در روز سوم همان ماه جلسه مذاکرات زيرنظر سعيد شريف‌الدين پيرزاده دبير کل کنفرانس اسلامى تشکيل گرديد.


در اولين دور مذاکره، هر دوطرف موافقت نمودند که ادامه بحث و گفتگو در رابطه با مسئله خودمختارى در مناطق مسلمان‌نشين ميندانائو، باسيلان، سولو، تاوى‌تاوى و پالاوان جهت برقرارى يک حکومت دمکراتيک به‌صورت مرحله به مرحله انجام پذيرد.


هيئت مذاکره کننده جبهه آزادى‌بخش ملى مورو پيشنهاد نمود تا زمان تکميل پيش‌نويس قانون اساسى طبق يک فرمان اجرائى از طرف رئيس‌جمهورى يک حکومت خودمختار موقت در مناطق مسلمان‌نشين زيرنظر اين جبهه تشکيل و در دوم فوريه ۱۹۸۷ همه‌پرسى در آن مناطق انجام شود. هيئت‌ مذاکره‌کننده از طرف دولت موظف بود اين پينشهاد را جهت تأييد به رؤيت رئيس‌جمهور برسانند.


ذيلاً به خلاصه‌اى از نکات مهم گفتگوهاى بين نمايندگان دولت فيليپين و نمايندگان جبهه آزادى‌بخش ملى مورو که در سوم ژانويه ۱۹۸۷ در مقر سازمان کنفرانس اسلامى در جده انجام گرفت اشاره مى‌گردد.


۱. دوره‌ بعدى گفتگوها بايد در مانيل يا زامبوانگا و يا هر مکان ديگرى در فيليپين که مورد موافقت هر دوطرف باشد انجام پذيرد. هيئت مذاکره‌کننده از هر دوطرف بايد مرکب از سه عضو باشد، پيشنهادات خودمختارى کامل در ميندانائو، باسيلان، سولو، تاوى‌تاوى و پالاوان جزء دستور کار کميته آشتى مى‌باشد که بايد ظرف مدت ۹۰ روز از نهم فوريه ۱۹۸۷ به آن رسيدگى و نتيجه آن اعلام گردد.


۲. کميته ايالتى بايد از طريق راديو خاتمه دشمنى و عداوت بين دولت و جبهه ملى آزادى‌بخش مورو را اعلام نمايد و آن را به‌طور کامل رعايت نمايد.


۳. کميته پيشنهاددهنده جبهه آزادى‌بخش ملى مورو تشکيلات جديد خود را جهت اداره دستگاه‌هاى قضائى و حکومتى در مناطق خودمختار ارائه و جو مساعدى براى ادامه مذاکرات به‌وجود آورد و از دولت مى‌خواهد با يک دستور اجرائي، فوراً به اين پيشنهاد جامه عمل بپوشاند.


۴. هيئت ‌مذاکره‌کننده دولت فيليپين و جبهه آزادى‌بخش ملى مورو موافقت نمودند که طرح اساسى خود را جهت اداره دستگاه‌هاى قضائى و برنامه توسعه اجتماعى در مناطقى که در اولويت هستند طورى تنظيم نمايند که مورد موافقت هر دوطرف قرار گيرد.


۵. هر دو گروه موافقت خود را جهت پيگيرى و حل مسئله بانگسا مورو اعلام نموده و خواستار رسيدگى دولت به مسائل حياتى و ايجاد آزادى و پيشرفت تدريجى مناطق مسلمان‌نشين و مراعات حق حاکميت بانکسا مورو شدند.


۶. هيئت‌ مذاکره‌کننده دولت موافقت نمود تا به‌طور آزمايشى يک دولت موقت زيرنظر جبهه آزادى‌بخش ملى مورو در مناطق مسلمان‌نشين تشکيل گردد و يک جو مساعد براى اين جبهه به‌وجود آورده تا بتوانند از نزديک با مردم مناطق خودمختار گفتگو نموده و نظر آنها را در مورد خودمختارى جويا گردند.


۷. هيئت‌ مذاکره‌کننده فيليپين همچنين اعلام نمود که مسئوليت ايمنى و حفاظت اعضاء سه نفره نمايندگان جبهه آزادى‌بخش ملى مورو با دولت جمهورى فيليپين مى‌باشد.


اين موافقتنامه توسط بى‌منتل و آگاپيتو آکينو نمايندگان دولت فيليپين، و نور ميسوارى و ژوزف بنگالوت نمايندگان جبهه ملى آزادى‌بخش مورو تصويب و به امضاء سيد.


بدين‌طريق مذاکرات صلح بين جبهه ملى آزادى‌بخش مورو و دولت فيليپين بعد از روى کار آمد خانم آکينو آغاز گرديد که با ادامه مذاکرات و با وساطت سازمان کنفرانس اسلامى در سال ۱۹۹۶ قرارداد صلحى براى ايجاد منطقه خودمختار در ميندانائو ميان اين جبهه و دولت فيليپين امضاء گرديد.


در دوران راموس و استرادا نيز بر سر نحوه و چگونگى و اداره اين منطقه خودمختار، اختلافاتى ميان اعضاء اين جبهه و دولت مرکزى وجود داشت که تا زمان روى کار آمدن دولت خانم آرويو ادامه داشت.


با روى کار آمدن دولت جديد خانم آرويو و ضعف اداره دولت خودمختار توسط اين جبهه در ميندانائو، دولت جديد در صدد اصلاح چهره ناکاراى دولت خودمختار از طريق حمايت از انجام تغييراتى در رياست اين جبهه برآمد.


به دنبال آن، در آوريل ۲۰۰۱ نورميسواري رهبر جبهه آزادى‌بخش ملى مورو با رأى اکثريت اعضاء کميته مرکزى اين جبهه بر کنار و يک شوراى اجرائى ۱۵ نفره به رهبرى فاروق حسين وظايف و مسئوليت‌هاى وى را عهده‌دار گرديد.


شوراى اجرائى ۱۵ نفره نيز با انجام يک سرى اقدامات تلاش دارد موقعيت خود را به‌عنوان رهبر جبهه آزادى‌بخش ملى مورو تقويت نمايد. همچنين دولت فيليپين با پيشنهاد شوراى ۱۵ نفره نور ميسوارى را از رياست شوراى صلح و توسعه جنوب فيليپين برکنار و آقاى مسلمين سما شهردار کوتاباتو که يکى از اعضاء شوراى ۱۵ نفره نيز مى‌باشد را به‌عنوان جانشين وى منصوب کرد.


بنا به پيشنهاد شوراى ۱۵ نفره و با حمايت دولت فيليپين، همه‌پرسى در منطقه خودمختار ميندانائو به‌منظور گسترش منطقه خودمختار ميندانائوى مسلمانان برگزار گرديد. براساس نتايج اين همه‌پرسى که در ۱۴ استان و ۱۵ شهر ميندانائو انجام شده بود استان باسيلان و شهر مراوى موافقت خود را با الحاق به منطقه خودمختار ميندانائو اعلام داشتند که بدين ترتيب، در حال حاضر ۵ استان سولو، باسيلان، تاوى‌تاوي، مگين دانائو، لانائوى‌جنوبى و شهر مراوى جزء منطقه خودمختار ميندانائوى مسلمان مى‌باشند.


ميسوارى پس از برکنار شدن از رهبرى جبهه آزادى‌بخش ملى مورور و شوراى صلح و توسعه جنوب فيليپي، موضع‌گيرى‌هاى شديدى بر عليه دولت و شوراى ۱۵ نفره کرده و طرفداران وى نيز به چند اردوگاه نظامى و يک ايستگاه پليس در سولو حمله نمودند. به دنبال آن دولت ميسوارى را شورشى معرفى کرده و حکم دستگيرى وى را صادر کرد. چند روز بعد، دولت مالزى خبر دستگيرى‌ ميسوارى را در ايالت صباح به اتهام ورود غيرقانوني، اعلام نمود و وى را به دولت فيليپين تحويل داد. هم‌اکنون ميسوارى به اتهام شورش مراحل محاکمه خود را طى مى‌کند.


پس از دستگيرى ميسواري، شوراى ۱۵ نفره توانست نظر مثبت سازمان کنفرانس اسلامى را پيرامون تحولات اخير در سطح رهبرى اين جبهه و انتخابات اخير در جنوب فيليپين، جلب نمايد.