با توجه به موقعيت جغرافيائى و جزيره‌اى بودن فيليپين، امور مربوط به حمل و نقل و انتقال کالا به‌مناطق مختلف در اين کشور از اهميت ويژه‌اى برخوردار مى‌باشد.


طبق آمارهاى موجود، فيليپين داراى ۴۹۲ کيلومتر راه‌آهن، حدود ۲۰۰ هزار کيلومتر جاده، ۳۲۱۹ کيلومتر راه آبى است که براى عبور و مرور در اين مسيرها، ۴۵۹ فروند کشتى و حدود ۲۹۰ فروند هواپيماى مسافربرى و بارى در اختيار دارد.


در جداول ذيل آمار مربوط به ميزان استفاده از راه‌هاى آبي، جاده و راه‌ آهن در چند ساله اخير آمده است.

جدول راه آهن

راه آهن   ۱۹۹۴   ۱۹۹۵   ۱۹۹۶
مسافر (هزار نفر)   ۴۲۷   ۵۹۸   ۲۹۱
مسافرها (کيلومتر)   ۱۰۶   ۱۶۴   ۷۰
کالا (تن)   ۱۳   ۱۴   ۶
کالا (کيلومتر)   ۳۰۸۰   ۴۰۰۰   ۱۴۷۶

جدول جاده

جاده ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶
اتومبيل واگنى (هزار نفر) ۵۷۲،۸ ۶۲۶،۶ ۶۲۸،۵
اتومبيل صحرائى (هزار نفر) ۹۱۲،۷ ۹۹۸،۳ ۹۷۰،۱
کاميون (هزار دستگاه) ۱۷۹/۸ ۱۹۲/۸ ۱۸۶/۱
تريلر (هزار دستگاه) ۲۴/۳ ۲۷/۴ ۲۴/۰
اتوبوس (هزار دستگاه) ۲۷/۶ ۲۸/۲ ۲۶/۴
موتور سيکلت (هزار دستگاه) ۶۲۴/۳ ۷۰۸/۰ ۹۵/۷

جدول راه آبى

راه آبى ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷
تعداد قايق‌‌ها (فروند) ۱۵۲۴ ۱۶۱۷ ۱۶۹۹
مجموع جابه‌جائى (نفر) ۸،۷۴۳،۷۶۹ ۹،۰۳۳،۸۴۹ ۸،۸۴۹،۲۴۸