اتحاديه‌ها و سندى‌کاهاى فراوان در پاکستان وجود دارند. حدود ۵۰ اتحاديهٔ کارگرى به فدراسيون کارگرى سراسر پاکستان که در کراچى مى‌باشد، وابسته هستند. فدراسيون‌هاى ديگرى نيز در پاکستان وجود دارند که عبارتند از: فدراسيون اتحاديه‌هاى کارگرى سراسر پاکستان، کنفدراسيون کارگرى سراسر پاکستان ، فدراسيون ملى اتحاديه‌هاى کارگرى پاکستان، فدراسيون دستمزد بگيران پاکستان، فدراسيون اتحاديه‌هاى کارگرى متحد پاکستان.


مهم‌ترين اتحاديه‌ها و سندى‌کاها که وابسته به اين فدراسيون‌ها هستند عبارتند از: اتحاديه کارگران راه‌آهن، اتحاديه کارگران شرکت هواپيمائى شامل سنديکاى خلبانان و سنديکاى کارگران، اتحاديه کارگران بندر کراچي، اتحاديه معلمان، اتحاديه کارکنان بانک‌ها، اتحاديه روزنامه نگاران، اتحاديه کارگران مخابرات، اتحاديه کارکنان پست.


در بين اتحاديه‌هاى فوق‌الذکر بعضى از آنها نظير اتحاديه‌هاى کارگرى حمل و نقل از اهميت و نفوذ بيشترى برخوردار هستند.