سيستم حکومتى پاکستان فدرال مى‌باشد. از چهار ايالت تشکيل شده است که هر کدام در امور داخلى خود مستقل مى‌باشند و در امور دفاعى و امور خارجه تابع حکومت مرکزى هستند. قون مقننه از دو مجلس ملى و مجلس سنا تشکيل شده است و در هر ايالت نيز يک مجلس ايالتى وجود دارد. رئيس جمهور در رأس قوه مجريه قرار گرفته است. نخست وزير از طرف احزاب اکثريت مجلس مشخص مى‌شود. قوه قضائيه مستقل مى‌باشد و در رأس آن شوراى عالى قضائى قرار دارد.از آنجا که در اکثر سال‌هاى تاريخ پاکستان نظاميان بر اين کشور حاکم بوده‌اند، در واقع قدرت اين کشور در رئيس ستاد ارتش، رئيس جمهور و نخست وزير متمرکز است و سه محور اصلى قدرت اينها مى‌باشند. برطبق قانون اساسي، سيستم پارلمانى بر اين کشور حاکم است.