در هر استان پاکستان از جمله کشمير آزاد يک سازمان ايالتى استخدام مسئولين رسمى وجود دارد و هر يک از اين سازمان‌ها آزمون‌هاى ورودى برگزار مى‌کنند در بعضى از استان‌ها اين آزمون‌ها به‌طور مرتب برگزار نمى‌شود و سروزير مربوطه دستور انتصاب مستقيم در ادارات استان را صادر مى‌کند.

درجه بندى سمت‌هاى سازمانى

پايه‌هاى ۱ الى ۱۶: سمت‌هاى پايه که نياز به فرمان دولتى ندارد. پايه‌هاى ۱۷ الى ۲۳ کادر مسئولين بلند پايه که فرمان دولتى دريافت مى‌دارند.


دبير خانه فدرال و ايالتى:


پايه تشکيل فدرال
۱۷و۱۸ مدير امور ادارى
۱۹ قائم مقام دبير
۲۰ معاون دبير (دوم)
۲۱ معاون دبير (اول)
۲۲ دبير


پايه تشکيلات ايالتى
۱۷ مدير امور اداري
۱۸ قائم مقام دبير
۱۹ معاون دبير
۲۰ دبير
۲۱ معاون سردبير

گروه‌هاى خدمات فدرال

۱. حسابدارى


۲. گمرک و عوارض شهردارى


۳. امور بازرگانى


۴. تنظيم امور بخشدارى


۵. پادگان نشين و جايگاه نظاميان


۶. تبليغات و انتشارات دولتى


۷. راه‌آهن


۸. وزارت خارجه


۹. سازمان شهربانى


۱۰. ماليات بردرآمد


۱۱. اداره پست و تلگراف


۱۲ تنظيم ادارات.

سهميه ايالتى يا منطقه‌اى (درصد)

آزمون وردى براساس رقابت در سرتاسر کشور برگزار مى‌شود. هر استان به تناسب حجم جمعيت سهميه‌اى دارد. جدول زير سهميه هر يک از استان‌ها را مشخص مى‌نمايد.


- لياقت %۱۰/۰
- نواحى عشايرى تحت اداره دولت %۴/۰
- بلوچستان %۳/۵
- استان سرحد شمال غربى %۱۱/۵
- پنجاب %۵۰/۰
- سند (شهرنشين) %۱۱/۴
- سند (روستانشين) %۷/۶
-کشمير آزاد %۲/۰