بعد از استقلال يک سازمان فدرال مسئولين دولتى عالى‌رتبه ايجاد گرديد. رئيس اين سازمان را رئيس جمهورى پاکستان تعيين مى‌کند. سازمان مذکور مستقل است و علاوه بر رئيس و دبير، شش يا هفت عضو دارد. سازمان مزبور مسئولين دولتى بالاتر از پايه ۱۶ را طبق مقررات و با توجه به نيازهاى ادارات مختلف دولت استخدام مى‌کند. کسانى‌که در آزمون سراسرى موفق مى‌شوند، مورد مصاحبه قرار مى‌گيرند و با در نظر داشتن پست‌هاى مربوط در ادارات فدرال پاکستان مشغول به‌کار مى‌شوند.