دولت فدرال

قدرت اجرائى فدراسيون به موجب قانون اساسى ۱۹۷۳ به نام رئيس جمهور و توسط دولت فدرال مرکب از نخست وزير و وزراى دولت فدرال اعمال مى‌گردد. نخست وزير و وزراى کابينه فدرال در مقابل مجلس ملى مسئوليت دسته جمعى دارنئ و در صورت صدور رأى عدم اعتماد عليه نخست وزير و کليه وزراء برکنار شده تلقى مى‌گردند.