پاکستان که در منطقه آسياى جنوب غربى واقع شده است، در مجاورت کشورهاى هند، افغانستان، چين و ايران قرار دارد. براى تشريح موقعيت منطقه‌اى پاکستان روابط اين کشور با کشورهاى منطقه مورد بررسى قرار مى‌گيرد:


در قسمت روابط خارجى پاکستان از منابع زير استفاده شده است:


- کتاب سبز پاکستان، وزارت امور خارجه، ۱۳۵۳.


- روزنامه‌هاي: The New, Muslim


- روزنامه‌هاي: اطلاعات، سلام، کيهان.