حزب دموکرات مسيحى (KFP=Christian Democratic Partg)

تشکيل اين حزب ريشه در حزب ليبرال قديم دارد. حزب دموکرات مسيحى در سال ۱۹۳۳ تشکيل شد، و علت تشکيل آن اين بود که گروه‌هاى مسيحى شخصاً در سواحل غربى احساس مى‌کردند که حزب ليبرال در مورد بعضى از موضوعات نمى‌تواند به خوبى عمل نمايد. در سال‌هاى قبل از جنگ جهانى دوم، اين حزب فقط يک نقش حاشيه‌اي، آن هم تنها در غرب نروژ بازى مى‌کرد. اما بعد از جنگ تحرک بيشترى پيدا کرد و نهايتاً در انتخابات ۱۹۴۵، توانست ۸ نماينده به پارلمان بفرستد در سال ۱۹۷۷ به اوج موفقيت رسيد. حزب در اين زمان ۲۲ نماينده در پارلمان داشت.


حزب دموکرات مسيحى در دولت ائتلافى ۷۳-۱۹۷۲ بعد از رفراندم شرکت داشت و نخست‌وزير از اين حزب انتخاب گرديد، همچنين اين حزب در دولت ائتلافى کوره و يلوخ در سال ۱۹۸۱ شرکت داشت و بعد از انتخابات پارلمانى ۱۹۸۹، در دولت ائتلافى شرکت نمود که اين دولت پس از يک سال از ميان رفت. حزب دموکرات مسيحى در انتخابات سپتامبر ۱۹۹۳، ۴/۸درصد از آراء را به دست آورد.


سياست حزب، تأکيد بر ارزش‌هاى معنوى و مسيحيت است، اين حزب قبل از برگزارى انتخابات اخير، اعلام نموده بود، در صورتى کابينه آينده ائتلاف خواهد نمود که کابينه آينده، حمايت‌هاى بيشترى از خانواده‌ها به عمل آورد.


حزب دموکرات مسيحى در حال حاضر ۱۳ نماينده در پارلمان دارد (در انتخابات ۸۹، ۱۴نماينده در پارلمان داشت). رهبر حزب شل‌منگه‌بوندويک است که در دولت ائتلافى ۱۹۸۴، وزير امورخارجه اين کشور بود.

حزب سوسياليست چپ (SVP=Socialist Left Party)

در تمام طول سال‌هاى بعد از جنگ جهانى دوم، يک گروه از چپى‌ها هميشه در برابر عضويت نروژ در ناتو مقاومت مى‌کردند. اين مخالفت در داخل حزب کارگر کاملاً مشهود بود تا اينکه، موضوع احتمال استقرار سلاح‌هاى هسته‌اى در خاک نروژ پيش آمد و مخالفت را در داخل حزب کارگر تشديد کرد و همين مسأله باعث ايجاد حزب خلق سوسياليست گرديد. در انتخابات ۱۹۶۱، اين حزب دو نماينده به پارلمان فرستاد، ولى بعد از آن، حمايت از حزب کاهش بسيارى يافت. تا اينکه بعد از رفراندم ۱۹۷۲، به گروهى که از حزب کارگر جدا شده بودند پيوستند و از قدرت خوبى برخوردار شدند؛ اما مسائل بعدى باعث کناره‌گيرى کمونيست‌ها از حزب شد و در سال ۱۹۷۵، اعضاء باقى‌مانده حزب سوسياليست چپ را بوجود آوردند. اين حزب در انتخابات ۱۹۷۷ دو نماينده به پارلمان فرستاد که اين نمايندگان در انتخابات ۱۹۸۹ به ۱۷ نفر رسيد. در انتخابات پارلمانى ۱۹۹۳، موفق به کسب ۹/۷ درصد آراء گرديد که در مقايسه با ۱/۱۰ درصد آراء در انتخابات ۱۹۸۹، تعداد نمايندگان و کرسى‌هاى پارلمانى به ۱۲ نفر کاهش يافت.


سياست حزب، بر تلاش بيشتر براى کاهش بيکاري، توزيع عادلانه ثروت و رفاه اجتماعى و افزايش سطح آموزش استوار است. اين حزب، همچنين خواهان تأکيد بيشتر بر همبستگى بين‌المللى و کمک به کشورهاى جهان سوم است و با عضويت کشور نروژ درجامعه اروپا مخالف است.


رهبر اين حزب اريک سولهيم مى‌باشد.

حزب ترقى‌خواه (FP=Progress ParigZ)

بحران سياسى ناشى از نتيجه رفراندوم سال ۱۹۷۲، منجر به گردهمائى افراد مختلف گرديد، که در يکى از اين جلسات در آوريل ۱۹۷۳ گروهى حزب ترقى‌خواه را بوجود آوردند که رياست آن را آندرس لانگ برعهده داشت. در انتخابات پائيز همان سال، اين حزب ۴ کرسى در پارلمان به دست آورد که حيرت همگان را برانگيخت مؤسس اين حزب، سال بعد درگذشت و رياست حزب به کارلى هاگن رسيد که تاکنون ادامه دارد. در انتخابات سپتامبر ۱۹۸۹، حزب ترقى‌خواه موفق به کسب ۱۳ درصد از آراء گرديد و ۲۲ نماينده به پارلمان فرستاد. در انتخابات سال ۱۹۹۳، حزب ترقى‌خواه موفق به کسب ۶ درصد از آراء شد و تعداد نمايندگان اين حزب به ۱۰ نفر کاهش يافت.


سياست حزب، مخالفت شديد با مهاجرين و حمايت از کمک مالى دولت به کشاورزان و ماهيگيران مى‌باشد. اخيراً آقاى هاگن رئيس حزب مترقى از سياست کليساى نروژ انتقاد کرد و معتقد بود که کليسا از ساير مذاهب استقبال به عمل مى‌آورد.


در مورد عضويت نروژ در جامعه اروپا، اين حزب در آخرين کنگره خود اعلام کرد که اين موضوع قابل بررسى است ولى هيچ‌گونه موضعى اتخاذ نگرديد.

جدول وضعيت پارلمان احزاب (تعداد کرسي)

نام حزب انتخابات ۱۹۸۵ انتخابات ۱۹۸۹ انتخابات ۱۹۹۳
حزب کارگر ۷۱ ۶۳ ۶۷
محافظه‌کار ۵۰ ۳۷ ۲۸
مرکزي - ۱۱ ۳۲
دموکرات مسيحي ۱۶ ۱۴ ۱۳
سوسياليست چپ ۶ ۱۷ ۱۲
مترقي ۲ ۲۲ ۱۰
ليبرال - ۰ ۱
اتحاد چپ - ۰ ۱

اتحاديه‌هاى کارگرى

کنفدراسيون اتحاديه‌هاى کارگرى نروژ از سال ۱۸۹۹ فعاليت خود را آغاز نمود و ۷۸۰ هزار نفر عضو در ۲۹ بنگاه وابسته دارد. تمام اعضاء اتحاديه‌ها، مى‌توانند با تلکس با اين اتحاديه مرکزى ارتباط برقرار کنند.


عمده‌ترين اين اتحاديه‌ها عبارتند از:


- اتحاديه کارگران مطبوعات، در سال ۱۹۰۹ تشکيل شد و ۸۲۸ عضو دارد.


- اتحاديه کارکنان ادارى و تجاري، مرکز آن در اسلو است و از سال ۱۹۰۸ شروع به فعاليت نمود و ۶۰۳۰۳ عضو دارد.


- اتحاديه کارکنان هتل و رستوران در سال ۱۹۳۱ تأسيس شد و در حال حاضر ۱۵۶۷۵ عضو دارد.


- اتحاديه افسران نظامى که مرکز آن در اسلو است و ۴۰۰۲ عضو دارد.


- اتحاديه کارگران عمومى در سال ۱۸۹۵ تأسيس شد و ۳۷۶۴۵ عضو دارد.


- اتحاديه کارگران نيروگاه‌ها از سال ۱۹۱۸ شروع به فعاليت نمود و ۲۸۴۷۴ عضو دارد.


- اتحاديه کارگران صنعتى از سال ۱۹۵۱ فعاليت نمود و ۱۵۸۱۰ عضو دارد.


- اتحاديه کارگران طراحى در سال ۱۸۸۲ با ۱۵۰۰۸ عضو شروع به فعاليت نمود.


- اتحاديه کارگران خط‌آهن در سال ۱۸۹۲ تأسيس و ۲۱۲۰۹ عضو دارد.


- اتحاديه کارگران صنعت شيميائى با ۳۷۷۷۷ عضو در سال ۱۹۲۰ شروع به فعاليت نمود.


- اتحاديه کارگران شهردارى در سال ۱۹۲۰ با ۱۸۰۸۰۳ عضو تأسيس شد.


- اتحاديه کارگران لوکوموتيو از سال ۱۸۹۳ شروع به فعاليت نمود و ۲۵۳۳ عضو دارد.


- اتحاديه کارگران صنايع غذائى در سال ۱۹۲۳ تأسيس شد و ۳۵۰۰۸ عضو دارد.


- اتحاديه کارگران پُست با ۱۲۷۵۵ عضو در سال ۱۹۰۱ تأسيس شد.


- اتحاديه کارگران شيلات در سال ۱۹۱۰ تأسيس و ۱۱۱۳۸ عضو دارد.


- اتحاديه کارگران خدمات اجتماعى از سال ۱۹۵۹ شروع به فعاليت نمود و ۴۵۶۲ عضو دارد.


- اتحاديه کارگران مخابرات ۱۷۰۰۰ عضو دارد و در سال ۱۹۸۸ تأسيس شد.


- اتحاديه مستخدمين شهرى ۴۳۰۰۰ عضو دارد و در سال ۱۹۴۷ تأسيس شد.


- اتحاديه کارکنان صنعت چوب در سال ۱۹۰۴ تأسيس و ۵۵۲۰ عضو دارد.