زبان رسمى و همگانى کره شمالي، زبان کره‌اى مى‌باشد. اين زبان داراى واژه‌هاى چينى فراوانى مى‌باشد ولى ساختار دستورى آن شبيه زبان ژاپنى است. الفباى کره‌اى در سده پانزدهم پديد آمده و داراى چهل علامت - ۲۱ صدادار و ۱۹ بى‌صدا - مى‌باشد. زبان‌هاى ژاپنى و چينى در کره به‌کار مى‌روند. ۸/۹۹% شهروندان مغول‌نژاد و ۲% چينى‌نژاد هستند.