در اواسط دهه شصت ميلادي، به‌دنبال کاهش محبوبيت احزاب مذهبى و ظهور احزاب جديد در هلند، دسته‌بندى ميان احزاب مذهبى و غيرمذهبى آشکارتر گرديد. پاره‌اى از پژوهشگران سياسى به اين فکر افتادند که در چنين شرايطى چگونه سيستم دموکراتيک هلند بايد عمل نمايد. آقاى جي. اف. گلاسترافان لون (J.F Glastra Van Loon)، استاد رشته حقوق و فلسفه، مقاله‌اى تحت عنوان انتقاد از سيستم دموکراتيک هلند در يک مجله حقوقى انتشار دارد. وى در اين مقاله نگاشته بود که شهروندان هلندى بايد در اداره سياست کشور خود مستقيماً نقش داشته باشند و اين مهم جز با پاره‌اى اصلاحات در قانون اساسى کشور و قوانين انتخابات ميسر نخواهد شد. اين مورد بعدها نيز توسط منقدان معتقد به سيستم دموکراتيک هلند در رسانه‌هاى گروهى آن کشور بويژه در روزنامهٔ الگمين هندلز بلاد دنبال شد و با شرايط به‌وجود آمده در اکتبر سال ۱۹۶۶ ميلادي، به پيدايش حزب سياسى جديد دموکرات ۶۶ انجاميد. طرفداران دموکرات ۶۶ را بيشتر جوانان و افراد تحصيلکردهٔ بالاتر از طبقه متوسط جامعه، تشکيل مى‌دهند که تمايل بسيار به ايجاد دگرگونى (نه با عمليات انقلابي) در جامعه دارند. در حال حاضر اين حزب رتبه چهارم را درميان احزاب عمدهٔ هلند در مجلس دوم دارد.


حزب دموکرات ۶۶ توسط آقاى هانس جيکل رهبرى مى‌شود و ۶۵۰۰ نفر عضو دارد. لازم به ذکر است که براى نخستين‌بار يکى از اعضاء آن به‌عنوان نمايندهٔ تام‌الاختيار ملکه بئاتريس در ايالت خيلدرلند برگزيده شد.