دامپرورى و ميزان توليد و مراکز عمده توليد محصولات دامى

بنا ‌به ارقام داده‌ شده در جدول (ميزان دامي)، بيشترين موجودى دامى کشورهلند را خوک و گاو تشکيل داده است و مانند اکثر کشورهاى اروپايي، گوسفند نقش چندانى در موجودى دامى اين کشور ندارد. از سوى ديگر، به دليل شرايط مساعد آب‌وهوايي، پرورش دام به‌ويژه خوک و گاو تقريباً در تمامى نقاط کشور انجام مى‌گيرد و منحصر به منطقه‌ خاصى نيست.


توليدات عمدهٔ دامى هلند عبارت هستند از: گوشت خوک (در مرتبه اول) گوشت گاو و گوساله، گوست گوسفند، گوشت طيور، شير گاو و شير خشک، کره، پنير و تخم‌مرغ. هلند نه‌تنها در توليد محصولات دامى خودکفا است بلکه صادرکننده اغلب اين محصولات نيز مى‌باشد.

جدول ميزان دامى هلند طى سال‌هاى ۱۹۸۸ الى ۱۹۹۳ ميلادى

شرح ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳
اسب و کره اسب ۶۵ ۶۷ ۷۰ ۷۷ ۸۶ ۹۲
گاو ۴۷۱۱ ۴۷۷۲ ۴۹۲۶ ۵۰۶۲ ۴۹۲۰ ۴۷۹۷
گوسفند ۱۱۶۹ ۱۴۰۵ ۱۷۰۲ ۱۸۸۲ ۱۹۵۴ ۱۹۱۶
خوک ۱۳۹۳۴ ۱۳۷۲۹ ۱۳۹۱۵ ۱۳۲۱۷ ۱۴۱۶۱ ۱۴۹۶۴
مرغ ۹۳۱۳۸ ۸۹۷۸۸ ۹۲۷۶۵ ۹۳۵۹۶ ۹۹۳۷۲ ۹۵۹۱۹

جدول ميزان توليد محصولات دامى در هلند طى سال‌هاى ۱۹۸۷الى ۱۹۹۲ ميلادى (هزارتن)

نوع محصولات دامي ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
گوشت گاو و گوساله ۵۲۵ ۴۸۳ ۴۴۶ ۴۷۴ ۵۶۷ ۵۶۹
گوشت گوسفند ۲۰ ۱۹ ۲۲ ۳۰ ۳۱ ۲۸
گوشت خوک ۱۸۴۵ ۱۹۱۰ ۱۸۶۸ ۱۹۰۵ ۱۸۰۶ ۱۸۶۴
گوشت طيور ۴۷۱ ۴۸۵ ۴۹۰ ۵۲۶ ۵۴۷ ۵۷۵
شير خام ۱۱۷۱۷ ۱۱۴۲۵ ۱۱۳۷۵ ۱۲۲۷۳ ۱۱۰۸۵ ۱۰۹۷۴
کره ۱۹۹ ۱۷۰ ۱۸۰ ۱۷۸ ۱۶۳ ۱۴۹
پنير ۵۷۰ ۵۸۲ ۵۹۰ ۶۱۶ ۶۳۴ ۶۶۲
تخم‌مرغ ۶۶۷ ۷۱۲ ۶۵۵ ۶۶۱ ۶۶۱ ۶۳۹

صيد و ماهيگيرى و مراکز عمده آن و ميزان توليد

صيد و ماهيگيرى نيز نقش قابل ملاحظه‌اى را در اقتصاد هلند ايفاء مى‌کند. اگرچه از اهميت آن نسبت‌ به گذشته کاسته شده است. هلند در اين بخش هم وارد کننده‌ٔ برخى اقلام دريايى بوده و هم صادرکنندهٔ انواع ماهى است، اما درمجموع ارزش صادرات بخش ماهيگيرى بيش از واردات آن است.


شهرهاى عمده و مراکز ماهيگيرى هلند عبارت‌ هستند از: دن‌بورخ (Denburg)، دن‌هلدر (Denhelder)، اوستند (Ostend) و فلاشينگ (Flashing).


در سال ۱۹۹۱ ميلادى بيش از ۴۴۳ هزار تن ماهى صيد شده که از اين مقدار بيش از ۴ هزار تن آن از آبراه‌هاى داخلى و ۴۳۹ هزارتن از اقيانوس اطلس و درياى شمال بوده است.

جدول ميزان ماهى صيدشده در هلند طى سال‌هاى ۱۹۸۹ الى ۱۹۹۴ ميلادى (هزارتن)

شرح ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
آبراه‌هاى داخلي ۴/۳ ۵/۲ ۵/۴ ۴/ ۳/۱ ۴/۱
اقيانوس ۴۵۰/۵ ۴۴۱ ۳۹۳/۵ ۴۴۷/۷ ۴۵۵/۹ ۴۳۹
جمع ۴۵۴/۸ ۴۴۶/۱ ۳۹۸/۸ ۴۵۱/۷ ۴۵۹ ۴۴۳/۱