جدول توليدات بخش صنايع هلند (صنايع انتخاب‌شده) در سال‌هاى ۱۹۹۰ الى ۱۹۹۲ ميلادى

شرح ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
شکر ۱۲۳۱ ۱۰۴۷ ۱۱۴۹
مارگارين ۲۰۸ ۲۱۱ ۲۰۹
کوکا ۲۷۳۶ ۲۹۳۳ ۲۹۱۸
الکتريسيته (ميليون Kwh) ۷۱۸۵۲ ۷۴۵۵۳ ۷۷۱۹۶
گاز استخراج‌شده (۱۰۰۰ مترمکعب) ۳۲۵ ۳۰۳ ۳۴۰
آهن ۴۹۶۰ ۴۶۹۷ ۴۸۴۹
فولاد خام ۵۴۱۲ ۵۱۷۱ ۵۴۳۹
توليدات آهنى لوله‌شده ۳۶۰۸ ۳۶۵۲ ۳۷۲۰
حلبي ۵۲۸ ۵۴۹ ۵۵۰
نخ پنبه‌اى (تن) ۵۰۰۰ ۳۸۰۰ ۳۴۰۰
نخ پشمى دستباف (تن) ۲۶۰۰ ۲۶۰۰ ۱۸۰۰
نخ کتانى کارخانه‌اى (تن) ۱۰۵۲۵ ۱۰۲۰۰ ۸۸۰۰
کفش (هزار جفت) ۵۴۳۸ ۵۲۵۰ ۴۴۰۰
آجر ساختمانى (ميليون عدد) ۱۶۳۰ ۱۵۵۶ ۱۴۸۹
سيمان ۳۷۲۹ ۳۵۴۶ ۳۳۰۱
بناى ساخته‌شده (تعداد) ۹۷۳۸۴ ۸۲۸۸۸ ۸۶۱۶۴
کود شيميايى فسفاته ۳۷۸ ۳۶۵ ۳۴۵
کود شيميايى نيتروژن ۱۸۴۸ ۱۸۷۵ ۱۸۴۰
کشتى تجارى ساخته‌شده و به‌آب انداخته ۱۶۳۰۰ ۱۷۳۰۰ ۱۶۳۰۰
کاغذ و چوب ۲۷۳۲ ۲۷۵۴ ۲۸۱۱


(ارقام به تن به‌غير از برخى موارد)

انرژى: توليد و مصرف، صادرات و واردات

در اقتصاد هلند، انرژى بخش عمده را تشکيل مى‌دهد و اساس توليد آن مبتنى‌بر گاز طبيعي، گاز مايع و نفت خام است. دولت در زمينه سياستگزارى‌هاى انرژى نقش فعالى به‌عهده دارد و اين امر بيشتر در زمينه‌هاى گاز طبيعي، نفت خام و انرژى اتمى به چشم مى‌خورد. هلند، در توليد الکتريسيته داراى ظرفيتى معادل ۱۵ هزار مگاوات است که از اين ميزان حدود ۷۵ درصد آن مورد بهره‌بردارى و استفاده قرار گرفته است. بالغ‌بر ۳/۲ درصد از الکتريسيته اين کشور، ازمحل گاز طبيعى و ديگر سوخت‌هاى فسيلى تأمين مى‌شود. طى سال‌هاى اخير واردات الکتريسيته افزايش يافته و به ۹ درصد عرضه الکتريسيته رسيده است. مهمترين تأمين‌کنندگان الکتريسيته هلند را به‌ترتيب کشورهاى آلمان، سوئيس و بلژيک تشکيل مى‌دهند. سياست‌هاى دولت در زمينه صادرات انرژى نيز همانند بازار داخلى است. در دهه ۱۹۸۰ ميلادى فروش گاز طبيعى کاهش يافت و از ۸/۷۳ درصد در سال ۱۹۸۳ به ۴/۶۶ درصد در سال ۱۹۸۸ رسيد. از ميزان گاز توليدشده، ۴۰ ميليارد متر مکعب براى مصارف داخلي، ازجمله مشترکين گاز (۳/۲۰ درصد)، بخش صنايع (۷/۱۱ درصد) و نيروگاه‌ها (۹/۷ درصد) درنظر گرفته شده و مابقى به کشورهاى آلمان، بلژيک، فرانسه و ايتاليا و سوئيس صادر شده است. بزرگترين واردکننده گاز هلند، کشور آلمان است که با وجود کاهش صادرات گاز، در سال ۱۹۸۸ بالغ‌بر ۶/۱۴ ميليارد متر مکعب گاز از آن کشور وارد کرده است.

جدول توليد و مصرف انرژى در هلند طى سال‌هاى ۱۹۸۵ الى ۱۹۹۲ ميلادى

عنوان واحد ۱۹۸۵ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
توليد نفت خام هزار تن ۳۷۲۸ ۴۶۶۳ ۳۹۰۹ ۳۸۵۰ ۳۵۳۳ ۳۲۵۸ ۳۸۴۵
گاز طبيعي ميليارد متر مکعب ۸۰/۷ ۷۴/۲ ۶۵/۶ ۷۰ ۷۲ ۸۱/۶ ۸۲
الکتريسيته ميليارد کيلووات ساعت ۶۲/۸ ۶۸/۲ ۶۹/۵ ۷۳ ۷۱/۸ ۷۴/۵ ۷۷
انرژى هسته‌اي ميليارد کيلووات ساعت ۳/۷ ۴/۳ ۳/۷ ۳/۹ - - -
مصرف سوخت‌هاى نفتي ميليون تن ۱۹/۸ ۲۱/۴ ۲۲ ۲۲ - - -
گاز طبيعي ميليارد متر مکعب ۴۳/۶ ۴۴/۹ ۳۹/۷ ۴۰ - - -
الکتريسيته ميليارد کيلووات ساعت ۴۶/۱ ۶۷/۶ ۷۰/۲ ۷۲ - - -

جدول فروش گاز طبيعى هلند در سال‌هاى ۱۹۸۳ و ۱۹۸۸ ميلادى (ميليارد متر مکعب)

شرح ۱۹۸۳ ۱۹۸۸
داخلي
خانگي ۲۰۱ ۲۰/۳
صنايع ۹/۸ ۱۱/۷
نيروگاه‌هاى برق ۸/۵ ۷/۹
صادرات
آلمان ۱۶/۹ ۱۴/۶
بلژيک ۵/۶ ۳/۶
فرانسه ۷/۴ ۳/۵
ايتاليا و سوئيس ۵/۸ ۴/۹
کل فروش ۷۳/۸ ۶۶/۴