قوه مجريه

رئيس جمهور در راس قوه مجريه قرار دارد. وى از طريق آراى عمومى براى مدت ۶ سال انتخاب مى‌شود. رئيس جمهور، اعضاى کابينه، دادستان کل و فرمانده ناحيه فدرال را تعيين مى‌نمايد. همچنين رئيس جمهور با تصويب سنا مقامات رسمى سياسي، افسران ارشد و رؤساى دادگاه‌هاى عالى را منصوب مى‌کند.


ضمنا حکومت‌هاى ايالتي، توسط فرماندارانى که به مدت ۶ سال انتخاب مى‌شوند اداره مى‌گردد و در بعضى موارد از جمله تدوين قوانين مالياتى اختيار تام دراند.

قوه مقننه

کنگره مکزيک، مرکب از مجلس نمايندگان و سنا مى‌باشد. اعضاى هر دو مجلس بر اساس آراى عمومى در ايالات و مناطق فدرال انتخاب مى‌شوند. اعضاى مجلس نمايندگان براى مدت سه سال انتخاب شده و به تعداد آنها بر اساس افزايش جمعيت، اضافه مى‌گردد. اعضاى سنا براى مدت شش سال انتخاب مى‌شوند و تعداد آنها دو نفر براى هر ايالت و بخش فدرال تعيين شده است که مجموعا ۶۴ کرسى مى‌باشد.


تصويب قوانين، برقرارى ماليات، اعلام جنگ، قبول يا رد بودجه، انتخاب قضات، قبول يا رد قراردادها و معاهداتى که با کشورهاى خارجى امضا مى‌شود و تصويب انتصابات در کادر ديپلماتيک از جمله اختيارات کنگره مى‌باشد.


مجلس نمايندگان مکزيک نيز جمعا داراى ۴۰۰ کرسى مى‌باشد. حزب پرى (Pri) از ۱۹۲۹ تاکنون همچنان اکثريت مطلق را در کنگره حفظ کرده و در تمامى انتخابات رياست جمهورى به پيروزى رسيده است.

قوه قضائيه

سيستم قضايى مکزيک به دو بخش تقسيم شده است: يکى فدرال جهت رسيدگى به قوانين فدرال و ديگرى ايالات که به قوانين هر يک از ايالات رسيدگى مى‌کند.


قضات براى مدت شش سال به وسيله کنگره انتخاب مى‌شوند. دادگاه‌ها شامل يک دادگاه عالى با ۲۱ قاضي، ۶ دادگاه استيناف هر کدام با عضويت ۳ قاضى و ۴۷ دادگاه بخش هر کدام با عضويت يک قاضى تشکيل مى‌گردند. به موجب قانون جزاى اول ژانويه ۱۹۳۰، مجازات اعدام براى غيرنظاميان حذف گرديد.