مکزيک، يک جمهورى فدرال است که از ۳۱ ايالت و يک منطقه فدرال شامل شهر مکزيکو و دوازده بخش اطراف تشکيل مى‌گردد. پايتخت اين کشور، مکزيکو سيتى نام دارد.هر ايالت، داراى حکمران ايالتى و مجلس ايالتى است که توسط مردم انتخاب مى‌شوند و تمام تشکيلات ايالتى تابع دولت هر ايالت مى‌باشد. بودجه هر ايالت، توسط بودجه کل کشور تعيين مى‌شود ولى نحوه اختصاص اين بودجه و چگونگى بهره‌بردارى از آن در بخش‌هاى مختلف توسط فرماندار ايالتى و مجلس ايالتى تعيين مى‌گردد.


فرماندار به منظور اداره ايالت، تشکيلات سياسي، امنيتى تحت عنوان کابيته ايالتي تشکيل داده و هر يک از اعضاى کابينه که از سوى فرماندار انتخاب مى‌شوند، در محدوده وظايف و مسئوليت‌هاى محول شده، انجام وظيفه مى‌نمايند.