صنعت توريسم در مکزيک رشدى معادل ۴/۴% در تعداد توريست‌ها و ۴/۷% در درآمد حاصل از اين راه داشته که در مقايسه با رشد متوسط جهانى به ترتيب ۱/۴% و ۴/۸%، رقم قابل توجهى مى‌باشد.


در سال ۱۹۹۰، بالغ بر ۴/۶ ميليون توريست از مکزيک بازديد نمودند و اين کشور ۴/۳ ميليارد دلار از اين طريق درآمد کسب نمود.