مکزيک به عنوان بزرگ‌ترين کشور نفت‌خيز منطقه آمريکاى مرکزى داراى منابع نفتى گسترده‌اى است که در سال ۱۹۹۰، ۴/۷۰ِ% از منطقه دريايي، ۱/۲۳% از منطقه جنوب شرقى و ۵/۶% در ساير مناطق کشور نفت استخراج شده است.


تلاش‌هايى از سوى دولت در جهت کشف چاه‌هاى جديد نفت صورت گرفته، منابع اثبات شده هيدروکربن در مکزيک ۶۵۵۰۰ ميليون بشکه مى‌باشد. ذخاير و توليدات نفت خام مکزيک از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ در جدول آورده شده است.

جدول ذخاير و توليدات نفت خام مکزيک

موضوع ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
منابع اثبات شده ميليون بشکه ۷۰۹۰۰ ۷۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰ ۶۷۶۰۰ ۶۶۴۱۷ ۶۵۵۰۰
توليد سالانه نفت هزار بشکه ۶۹۰۱۱۴ ۸۸۶۰۹۳ ۹۲۷۳۳۳ ۹۱۷۴۳۱ ۹۱۷۳۵۶ ۹۳۰۰۲۳
ارزش صادرات نفت ميليون دلار ۱۳۲۹۷ ۵۵۷۲ ۷۸۷۶ ۵۸۵۴ ۷۲۸۱ ۸۹۲۹