مکزيک در شمال قاره آمريکا واقع، با ايالات متحده آمريکا، آمريکاى مرکزي، خليج مکزيک، درياى کارائيب و اقيانوس آرام هم مرز مى‌باشد که اين موقعيت جغرافيايى به اين کشور اهميت سوق‌الجيشى و استراتژيک ويژه‌اى بخشيده است. ثبات اين کشور با توجه به حد فاصل بودن بين منطقه پرآشوب آمريکاى مرکزى و ايالات متحده آمريکا بر اهميت استراتژيک مکزيک افزوده است.

عرض جغرافيايى

به دليل موقعيت جغرافيايي، منطقه جنوبى کشور در آب و هواى تروپيکال و شمال داراى آب و هواى ساب - تروپيکال (Sub-Tropical) مى‌باشد. به دليل اين موقعيت، در طول سال از يکسانى آب و هوا برخوردار است. تفاوت بين فصل سرما و گرما چيز قابل توجهى نيست. به ويژه در مناطق مرکزى و شمالى کشور. فقط در جنوب شاهد برخى تفاوت‌هاى آب و هوايى خواهيم بود.

سطح کشور از آب دريا

سطح کشور از آب دريا، تاثير مستقيم در وضعيت آب و هوايي، به ويژه در درجه هواى کم و رطوبت فراوان دارد. سرزمين مکزيک، کوهستانى است. بخش اعظم کشور بيش از ۱۸۰۰ متر از سطح دريا، واقع مى‌باشد. به اين معنى که به جاى داشتن آب و هواى تروپيکال گرم، مکزيک يک آب و هواى متوسط بهتر از بسيارى از نقاط جهان دارد.


موقعيت تروپيکال مکزيک، نقش بسيار مهمى در فعاليت‌هاى اقتصادى و اجتماعى آن دارد. سرزمين مکزيک، تنوع آب و هوايى را نشان مى‌دهد که اين امر به کشاورزى حتى در مناطق سرد کمک شايانى نموده است.

خاک و آب

در مکزيک، يک نوع عدم توازن در بين دو عامل آب و خاک وجود دارد. شمال کشور مواجه با کمبود آب مى‌باشد. صحراهاى شمالى داراى منابع معدنى هستند؛ اما از لحاظ کشاورزى ضعيف. برعکس در جنوب و جنوب شرقي، به دليل کوهستان‌هاى بلند، از آب نمى‌توان استفاده بهينه نمود. آب‌هاى اطراف مکزيک در جدول نيز آورده شده است.

جدول آب‌هاى اطراف مکزيک

منطقه کيلومتر مربع
دريا ۲۳۱،۸۱۳
اقيانوس آرام ۱۶۳،۹۴۰
خليج مکزيک و درياى کارائيب ۵۳،۳۷۳
جزيره ۱۴،۵۰۰