شکر تنها محصول موضوع ماليات‌هاى متغير بر واردات مى‌باشد. عوارض ويژه متغيرى که بر واردات شکر وضع مى‌شود، بر اساس تفاوت قيمت‌هاى داخلى و جهانى آن محاسبه مى‌گردد. اين نوع عوارض با هدف جبران خسارت وارده ناشى از کاهش بيش از حد قيمت‌هاى جهانى بر توليد کنندگان داخلى وضع مى‌گردد.


عواض ويژه متغيرى که بر واردات شکر وضع مى‌شود ماهانه محسوب شده و بر طبق آخرين آمار منتشر شده در ژوئيه ۱۹۹۱، معادل تفاوت بين قيمت‌هاى داخلى (۳۶۵ دلار براى هر تن شکر خام و ۴۶۳ دلار براى هر تن شکر تصفيه شده) و متوسط ماهانه قيمت‌هاى بين‌المللى در نيويورک (در مورد شکر خام) و لندن (در مورد شکر تصفيه شده) مى‌باشد.


از فوريه سال ۱۹۹۱، ارزش اين عوارض گمرکى ويژه بين ۵۸ تا ۱۰۴ درصد براى شکر خام و ۴۳ تا ۷۵ درصد براى شکر تصفيه شده نوسان داشته است.


هنگامى که قيمت جهانى برابر يا بيش از قيمت داخلى باشد، عوارض متغير صفر است.