در ژانويه سال ۱۹۹۰، کانون ملى صادرکنندگان و واردکنندگان (National Register Importers & Exporters) (محلى که صادرکنندگان و واردکنندگانى که بيش از ۶ بار در سال عمليات تجارى انجام مى‌دادند و بايستى عضو آن مى‌شدند) منحل گرديد. ليکن، اين کانون مجددا در سال ۱۹۹۲، بمنظور بهبود در ثبت آمارى صادرکنندگان و واردکنندگان و تسريع بيشتر در عمليات بازرگانى آنها، برقرار گرديد.